เครื่องไล่สัตว์อัตโนมัติ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว ซอบีเราะห์ หะยีสาแลอุตสาหกรรม
2นาย อาดือนัน เซงและอุตสาหกรรม
3นางสาว อัลยานี สาแมพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นางสาว แวยาม อะหะมะพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5นางสาว อารีนา ซารีเดะพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย อิบรอเฮม แวนะไลปวส.
2นาย ซุลกิฟลี มะงันปวส.
3นาย ตูแวดิง เด่นตระกูลปวส.
4นาย อาบูกอรี มะงันปวส.
5นาย ฟุรกอน มามะปวส.

วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

บทคัดย่อ

อำเภอบันนังสตา เป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์สูงในเรื่องการเกษตร ประชากร ส่วนใหญ่ ร้อยละ 73.76 ประกอบอาชีพการทำสวนยางพารา และผลผลิตทางการเกษตร เช่น ทุเรียน ลองกอง กล้วยหิน และเงาะ เป็นต้น โดยเฉพาะทุเรียน ซึ่งเป็นผลิตผลที่มีราคาสูง และปลูกได้ดีในเขตพื้นที่อำเภอบันนังสตา แต่ประชากรจะเจอปัญหา สัตว์ที่เข้ามาทำลายพืช ผลไม้ ทำให้พืชผลทางการเกษตรเกิดความเสียหาย และไม่ได้ราคา ตามที่ต้องการ ดังนั้น ทางกลุ่มข้าพเจ้าได้คิดค้นสิ่งประดิษฐ์ เครื่องไล่สัตว์อัตโนมัติ เพื่อใช้ขับไล่สัตว์ต่างๆ ที่เข้ามาสร้างความเสียหายต่อพืชผลทางการเกษตร และสามารถเพิ่มมูลค่าของผลผลิตได้

คุณลักษณะ / ประโยชน์

คุณลักษณะและประสิทธิภาพของเครื่องไล่สัตว์อัตโนมัติ
ออกแบบและสร้างเครื่องไล่สัตว์อัตโนมัติ เพื่อป้องกันสัตว์มาทำลายพืช และผลไม้
ประโยชน์ของเครื่องไล่สัตว์อัตโนมัติ
1.ได้เครื่องไล่สัตว์อัตโนมัติที่ได้คุณภาพ
2.สามารถใช้ขับไล่สัตว์ต่างๆ ที่เข้ามาสร้างความเสียหายต่อพืชผลทางการเกษตร
3.สามารถเพิ่มมูลค่าของพืช และผลไม้ได้

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.
ว-สอศ-2
ว-สอศ-3
ภาคผนวก