Smart farm เครื่องให้อาหารสัตว์อัตโนมัติ

วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ (Mini Smart Farms)

บทคัดย่อ

ปัจจุบันในการทำการประมง รวมทั้งการเลี้ยงสัตว์เพื่องานธุรกิจขนาดกลาง หรือ ขนาดใหญ่ การดูแลรักษา รวมทั้งการให้อาหารแก่สัตว์เลี้ยงภายในบ้าน นับเป็นปัจจัยหนึ่งในการทำธุรกิจสัตว์เลี้ยงเพื่อการส่งออกภายในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งการให้อาหารสัตว์ต้องใช้แรงงานคนจำนวนมาก อันเป็นภาระของผู้ประกอบการในการจัดหาแรงงานและค่าใช้จ่าย ดังนั้นพวกเราจึงคิดทำเครื่องให้อาหารสัตว์ เพื่อลดปัญหาการให้อาหารสัตว์ไม่ตรงเวลา และเพื่อประหยัดค้าใช้จ่ายในการจัดหาคนงานมาดูแลสัตว์เลี้ยง และประหยัดเวลาของเจ้าของสัตว์เลี้ยง เพื่อให้มีเวลาในการทำงานมากขึ้น

คุณลักษณะ / ประโยชน์

สามารถสั่งการใช้งานเครื่องให้อาหารสัตว์นอกสถานที่ได้
เพื่อออกแบบและสร้างเครื่องให้อาหารสัตว์ได้ง่ายสะดวกและไม่ต้องกังวลเมื่อ ออกไปสถานที่ไกล ๆ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ธนวัฒน์ หงษ์ทองพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ศิวายุ คชายุทธปวช.
2นางสาว ศรัณย์พร อินสว่างปวช.
3นาย ศิวกร แก้วมีมากปวช.
4นางสาว วิชญาดา พระแท่นปวช.
5นาย ศิริศักดิ์ ดอนณรงค์ปวช.
6นางสาว อธิชา โกวินธนาพัฒน์ปวช.

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.ภาค
ว-สอศ-2-
ว-สอศ-3-
ภาคผนวก-