ตู้สำรองไฟฉุกเฉินจากพลังงานแสงอาทิตย์ Ver.2

วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

บทคัดย่อ

ผลจาการวิจัยพบว่าตู้สำรองไฟฉุกเฉินอัตโนมัติจากพลังงานแสงอาทิตย์ สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับระบบไฟฟ้าได้ทั้งกรณีปกติและกรณีไฟฟ้ามีปัญหา ทั้งแรงดันไฟฟ้าตก แรงดันไฟฟ้าเกิน และไฟดับ ซึ่งจะเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ซึ่งถูกเก็บไว้ในแบตเตอรี่มาเปลี่ยนเป็นไฟฟ้ากระแสสลับและจ่ายให้กับระบบไฟฟ้าได้อย่างราบเรียบ และมีประสิทธิภาพ ผลจากการทดลองสามารถสรุปโดยดังนี้ 1. การทดลองเครื่องไฟฟ้าสำรองโดยใช้พลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับระบบไฟฟ้าได้ทั้งกรณีปกติและกรณีไฟฟ้ามีปัญหา ทั้งแรงดันไฟฟ้าตก แรงดันไฟฟ้าเกิน และไฟดับ ซึ่งจะเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ซึ่งถูกเก็บไว้ในแบตเตอรี่มาเปลี่ยนเป็นไฟฟ้ากระแสสลับและจ่ายให้กับระบบไฟฟ้าได้อย่างราบเรียบ และมีประสิทธิภาพ 2. แบตเตอร์รี่สำรองสามารถจ่ายพลังงานไฟฟ้าได้ 24 Ah หมายความว่าสามารถจ่ายพลังงานไฟฟ้าที่ 24 A เป็นระยะเวลา 1 ชั่วโมง

คุณลักษณะ / ประโยชน์

ตู้สำรองไฟฉุกเฉินอัตโนมัติจากพลังงานแสงอาทิตย์ ระยะเวลาการทำงานมากกว่าแบตเตอร์รี่และสามารถทำงานได้ตลอดเวลาและต่อเนื่อง
1. สามารถจ่ายไฟฟ้าให้กับบ้านพักอาศัยเกิดกรณีไฟฟ้าดับได้
2. สามารถนำพลังงานแสงอาทิตย์มาแปรเป็นกระแสไฟฟ้าได้
3. สามารถใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดที่ใช้กำลังไฟฟ้าไม่เกิน 2000 วัตต์

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ขจร ชูศรีอุตสาหกรรม
2นาย ธัญญะ มะลิขาวอุตสาหกรรม
3นาย ณรงค์ แก้วคำอุตสาหกรรม
4นาย บัณฑิต เพชรย้อยอุตสาหกรรม
5นาย พงษ์พิราม เยี่ยมเพื่อนพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย สุจินธร วงษกรอบปวส.
2นาย สุทธิภัทร วงษกรอบปวส.
3นาย สุรชัย หนูเทียนปวส.

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.
ว-สอศ-2
ว-สอศ-3
ภาคผนวก