เบาะรองนั่งเพื่อสุขภาพ

วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

ปัจจุบันเบาะรองนั่งที่ขายตามท้องตลาดมักจะมีคุณสมบัติไม่ครอบคลุมทุกด้านจึงไม่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในด้านสุขภาพที่กำลังเป็นที่นิยมในปัจจุบันได้ การวิจัยครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เบาะรองนั่งเพื่อสุขภาพโดยออกแบบและตัดเย็บเป็นผลิตภัณฑ์จากผ้าในรูปแบบที่มีคุณสมบัติช่วยลดการอับชื้นและผ่อนคลายกล้ามเนื้อที่สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคโดยศึกษาข้อมูลเพื่อออกแบบและตัดเย็บตัวอย่างเบาะรองนั่งที่เหมาะสมเพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ต่อไป

คุณลักษณะ / ประโยชน์

ผลงานผลิตภัณฑ์เบาะรองนั่งเพื่อสุขภาพชิ้นนี้มีลักษณะพิเศษเฉพาะ คือ มีหมอนรองรับน้ำหนักขนาดเล็ก แยกชิ้น ไม่ต่อเนื่องกัน มีช่องว่างระหว่างหมอนรองรับน้ำหนักแต่ละชิ้น ทำให้อากาศสามารถถ่ายเทได้ดีในขณะนั่งหรือใช้งาน ทำให้ผู้ใช้รู้สึกสบาย ผ่อนคลาย ลดอาการอับชื้นและช่วยลดการกดทับของกล้ามเนื้อ
1. ใช้สำหรับรองนั่งในขณะทำงานนั่งพื้นหรือเก้าอี้
2. ใช้รองนั่งระหว่างรับประทานอาหารในภัตาคารหรือร้านอาหารทั่วไป
3. มีคุณสมบัติช่วยลดอาการอับชื้นและผ่อนคลายกล้ามเนื้อ
4. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ตัดเย็บจากผ้าฝ้ายซึ่งเป็นผ้าที่ทอจากเส้นใยธรรมชาติ มีคุณสมบัติที่ดีในการระบายอากาศและไม่ส่งผลกระทบต่อธรรมชาติ
5. ช่วยลดการกดทับของกล้ามเนื้อ เหมาะสำหรับผู้สูงอายุหรือผู้ที่ต้องนอนหรือนั่งพักเป็นเวลานาน ๆ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว ภัทราวรรณ ยิ่งภิญโญอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
2นาง ธัญนันท์ สาริกุลอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
3นางสาว ปรียานุช ผลไสวอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
4นางสาว สุจิตรา อุดมวิทยานุกูลอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว รินรดา แก้วเมฆปวช.
2นาย ภูชัยวัฒน์ ทองแดงปวช.
3นางสาว ณัฏฐิดา พลอยเพ็ชร์ปวช.
4นางสาว กัลยา โพธิ์ทองปวช.
5นางสาว ธัญลักษณ์ ไข่ลือนามปวช.
6นางสาว การะเกตุ ปิ่นแก้วปวช.
7นาย ยนตธัช ศรีทับทิมปวช.
8นางสาว เดือน ฉัตรตราทิพย์ปวส.
9นางสาว เตือนใจ โทนทองปวส.
10นางสาว รัตนวลี ทิพย์แสงปวส.

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.ภาค
ว-สอศ-2-
ว-สอศ-3-
ภาคผนวก-