เครื่องพ่นยาควบคุมด้วยสมาร์ทโฟน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง สองเมือง กุดั่นอุตสาหกรรม
2นาย สุริยา มณีโสภาอุตสาหกรรม
3ว่าที่ ร.อ. รุ่งโรจน์ อุตมาตรอุตสาหกรรม
4นาง นฤมล ลครราชอุตสาหกรรม
5นางสาว เพ็ญนภา สุขย้อยอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ปุณมนัส กุดั่นปวช.
2นาย สิปปวิชญ์ กุดั่นปวช.
3นางสาว โชคนัดดา คงแฟงปวช.
4นาย ธีรภัทร์ มนัสทรงปวส.
5นาย สัญญา โพธิ์โซ๊ะปวส.
6นาย จตุพงศ์ ตรีศรีปวส.
7นางสาว นิรมล จ้อยรุ่งปวส.
8นาย ธนากร นิลเพชร์ปวส.
9นาย ปฐวี ชื่นกนกพงศ์ปวส.
10นาย พจนกร จิรภัทรธนทัตปวส.

วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ (Mini Smart Farms)

บทคัดย่อ

ปัจจุบันประเทศไทยมีเกษตรกรที่ทำการเพราะปลูกอยู่เป็นจำนวนมาก เพราะประเทศไทยเป็น ประเทศที่มีความอุดมสมบูรณ์มากเหมาะกับการเพาะปลูก เกษตรกรที่ทำการเพราะปลูกเป็นอาชีพ เช่น ชาวนา ชาวไร่ ชาวสวน เกษตรกรเหล่านี้ก็จะต้องประสบพบเจอกับปัญหาต่างๆมากมาย และหนึ่งในนั้นก็คือปัญหาเกี่ยวกับศัตรูพืชเป็นปัญหาที่เกษตรกรเกือบจะทุกคนได้พบเจอ และเกษตรกรยังต้องการให้พืชพันธุ์ของตนมีความอุดมสมบูรณ์ ซึ่งเกษตรกรที่ประสบปัญหา ก็จะต้องหาวิธีการแก้ไขไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขโดยใช้สารเคมีหรือไม่ใช้สารเคมี

คุณลักษณะ / ประโยชน์

เครื่องพ่นยาควบคุมด้วยสมาร์ทโฟนมีประสิทธิภาพดี สามารถใช้งานได้
เกษตรกรสามารถใช้เครื่องพ่นยาควบคุมด้วยสมาร์ทโฟน ในการกำจัดวัชพืช

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.ภาค
ว-สอศ-2-
ว-สอศ-3-
ภาคผนวก-