ตู้เย็นพกพาพลังงานแสงอาทิตย์

วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

บทคัดย่อ

ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดด ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ ทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจ การท่องเที่ยว และภาคครัวเรือน ซึ่งมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว และมีความต้องการใช้พลังงานมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนปัญหาการขาดแคลนพลังงานเป็นปัญหาอันดับต้นๆของประเทศ แนวทางในการแก้ปัญหาด้านพลังงานมีหลากหลายวิธี เช่น การหาแหล่งพลังงานอื่นเพิ่มเติม การนำเข้าพลังงานจากต่างประเทศ การใช้พลังงานทดแทน และการรณรงค์ให้ประชาชนใช้พลังงานอย่างประหยัด ซึ่งการใช้พลังงานทดแทนเป็นทางเลือกที่น่าสนใจ เพราะสามารถแปลงพลังงานที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด ทางผู้จัดทำจึงนำพลังงานจากแสงอาทิตย์มาเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้า และนำมาประดิษฐ์เป็นตู้เย็นพกพาพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่ออำนวยความสะดวกและสร้างความเย็นเพื่อใช้ในการเก็บอาหาร หรือเพิ่มความเย็นให้อาหารและเครื่องดื่ม โดยใช้แหล่งพลังงานจากแสงอาทิตย์

คุณลักษณะ / ประโยชน์

ขนาดของตู้เย็นพกพาพลังงานแสงอาทิตย์ รูปทรงสี่เหลี่ยมขนาด 20 ลิตร กว้าง 32.5 เซนติเมตร ยาว 46 เซนติเมตร สูง 28.5 เซนติเมตร ทำความเย็นจากแผ่นเพลเทียร์ ใช้พลังงานไฟฟ้ากระแสตรง 12 โวลต์ จากแผงโซลาเซลล์ มีแบตเตอรี่เก็บกระแสไฟฟ้าในตัว สามารถทำความเย็นได้ถึง 15 องศาเซลเซียส
1. ประหยัดการใช้พลังงาน
2. อำนวยความสะดวกในการสร้างความเย็นเพื่อใช้ในการเก็บอาหาร หรือเพิ่มความเย็นให้อาหารและเครื่องดื่ม

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย รัฐวิชญ์ วรวัชร์พัฒนกุลอุตสาหกรรม
2นาย ตฤณ บำรุงสวนอุตสาหกรรม
3นาย ธนเสฏฐ์ ภารดีรุจิราอุตสาหกรรม
4นาย สมพล ผลมูลอุตสาหกรรม
5นาย สุพจน์ คำโทอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ณัฐนนท์ สอนกลางปวส.
2นาย ฐานทัพ แสงจัตุรัสปวส.
3นาย ประการ แดงธรรมปวส.

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.
ว-สอศ-2
ว-สอศ-3
ภาคผนวก