ระบบบันทึกเวลาเรียนหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 18 (ARFS18.1)

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1ว่าที่ ร.ต. กิตติพงษ์ แก้วโสภาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นางสาว ดาวพระศุกร์ ฤทธิ์บัณฑิตพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นาง ณัชกานต์ รอดสการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
4นาย พฤทธิ์ เขื่อนแก้วเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
5นาย สุวิศิษฏ์ ฉัตรมงคลชาติพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว จิรนันท์ ศรีบุญจันทร์ปวส.
2นางสาว จิราภัทร สินสมุทรปวส.
3นาย นฤดม ธาระปวส.
4นางสาว พรพรรณ รอดศรีปวส.

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว (Software & Embedded System Innovation)

บทคัดย่อ

ระบบบันทึกเวลาเรียนหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 18 เป็น Application ที่พัฒนาเพื่อใช้บันทึกเวลาการรายงานตัวเข้ารับการฝึกของนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1-5 ที่เข้ารับการฝึก ณ หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 18 ที่มีนักศึกษาวิชาทหารรวมกว่า 6000 คน มีการ Download Application จาก Google Play ใช้งานแล้วกว่า 3900 Download โดยโปรแกรมมีการตรวจสอบสถานที่รายงานตัวเทียบกับข้อมูลที่กำหนด มีการจัดเก็บข้อมูลการรายงานตัวผ่านระบบ Internet มีระบบป้องกันการรายงานตัวแทนกัน สามารถตรวจสอบข้อมูลการรายงานตัวผ่านเว็บไซต์ได้ ทำให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบยอดผู้เรียนของหน่วยฝึกตามแนวคิด "เช็คชื่อเสร็จเร็ว ได้พักเร็ว"

คุณลักษณะ / ประโยชน์

1. โปรแกรมติดตั้งและทำงานบนโทรศัพท์ประเภท Smart Phone
2. จำเป็นต้องเชื่อมต่อ Internet เมื่อใช้งานโปรแกรม (Wi-Fi หรือ Cellular)
3. มีการใช้งานระบบ GPS เพื่อตรวจสอบพื้นที่การรายงานตัว
4. มีเว็บไซต์รายงานผลและสถิติการรายงานตัวในรูปแบบต่างๆ
1. ลดเวลาในการตรวจสอบยอดผู้เข้ารับการฝึกของหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑบทหารบกที่ 18
2. สรุปยอดนักศึกษาวิชาทหารที่เข้ารับการฝึกของหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 18 ได้อย่างรวดเร็ว
3. ลดปัญหาการทุจริตการรายงานตัวแทนกันของนักศึกษาวิชาทหาร
4. ลดปริมาณการใช้กระดาษในการรายงานตัวของนักศึกษาวิชาทหาร
5. เพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานโทรศัพท์ประเภท Smart Phone ให้สามารถใช้งานได้อย่างคุ้มค่ามากขึ้น

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.ภาค
ว-สอศ-2-
ว-สอศ-3-
ภาคผนวก-