เครื่องกรอกน้ำอัตโนมัติ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว สาริศา ยาดีเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2นาย จีระพงษ์ บูรณะบัญญัติเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3นางสาว อารีรัตน์ พานิชย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
4นาย ธนงค์ สีทับทิมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
5นางสาว สิรดา ปทุมรัตน์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ปรารถนา แปลงแก้วปวช.
2นาย ณัฐชนน แสงสุวรรณปวส.
3นาย สนทิศ ไพชำนาญปวส.
4นางสาว อัษฎางค์ บุญมีปวส.
5นางสาว จิราภรณ์ นิลชาติปวส.
6นาย ภัทรวัตร โทสาลีปวส.
7นาย ปฏิภาณ ซ้อนพิมพ์ปวส.
8นาย ธนกฤต สอนประสิทธิ์ปวส.
9นางสาว จณิสตา ภูขลังปวส.
10นางสาว ศิโรรัตน์ โททัยปวส.

วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

เครื่องกรอกน้ำอัตโนมัติ การดื่มน้ำเป็นสิ่งสำคัญกับการดำรงชีวิตเป็นอย่างมากโดยปกติการดื่มน้ำต่อวันอย่างน้อย 8 ลิตร ต่อวัน และการดื่มน้ำในปัจจุบันส่วนมากต้องซื้อโดยเป็นรูปแบบ ขวดขนาดต่างๆจนไปถึงรูปแบบถัง ที่มีขายในปัจจุบัน จากที่กล่าวมา การดื่มน้ำจากถังอาจมีปัญหากับกลุ่มคนบางคน โดยไม่เกิดความสะดวกในการเทน้ำบรรจุลงขวดเล็ก ทำให้เกิดความลำบากในบางครั้งจากการกรอกน้ำลงขวด จึงได้คิดสิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้ขึ้นมาเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกสบายในการกรอกน้ำจากถัง 20 ลิตร ลงในขวดขนาดเล็ก สิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้ชื่อว่า เครื่องกรอกน้ำอัตโนมัติ

คุณลักษณะ / ประโยชน์

1. เพื่อให้เกิดความสะดวกสบายในการกรอกน้ำ
2. เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายซื้อน้ำดื่ม
3. เพื่อศึกษาการเขียนโค้ด Arduino
1. ช่วยให้เกิดความสะดวกสบายในการกรอกน้ำ
2. ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายซื้อน้ำดื่ม
3. ได้ศึกษาการเขียนโค้ด Arduino

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.ภาค
ว-สอศ-2-
ว-สอศ-3-
ภาคผนวก-