ตู้เพาะเห็ดฟางอัจฉริยะ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว เมธาพร บางพิทักษ์อุตสาหกรรม
2นาย สุรพงษ์ ไชยเสนาอุตสาหกรรม
3นาย ธีรพงษ์ เอี่ยมยังอุตสาหกรรม
4นาย ทศพร ดวงสวัสดิ์อุตสาหกรรม
5นาย วิรัช วิริยาลัยอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ประภาศรี สู่สร้อยปวส.
2นางสาว รจนาถ โพแคปวส.
3นางสาว แอม ชยกิจราณิชย์ปวส.
4นางสาว บุญสิตา เจริญสุขปวส.
5นางสาว วรลักษณ์ ท่าผาปวส.
6นาย ภาณุเดช โสดาปวส.
7นาย ปฏิพัทธิ์ สุนทรสุวรรณ์ปวส.

วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

เห็ดฟางเป็นเห็ดยอดนิยมของคนไทยนิยมเห็ดฟางช่วยสร้างเสริมภูมิคุ้นกันโรคให้แก่ร่างกายได้เป็นอย่างดีอีกทั้งยังช่วยลดความดันโลหิตและเร่งการสมานแผลช่วยบำรุงตับให้แข็งแรงเนื่องจากเห็ดฟางได้รับความนิยมจึงเป็นที่ต้องการของตลาดการเพาะปลูกเห็ดฟางให้พอกับความต้องการของตลาดจึงจะต้องใช้พื้นที่กว้างในการเพาะเห็ดฟางในแต่ละครั้งในการเจริญเติบโตของเห็ดฟางต้องดูแลกองเพาะเห็ดฟางอย่างสม่ำเสมอและให้ถูกต้องดังนั้นคณะผู้จัดทำจึงได้คิดที่จะสร้างตู้เพาะเห็ดฟางอัจฉริยะขึ้นมาเพื่อตอบสนองแก่ผู้ที่ต้องการเพาะเห็ดฟางแต่ติดปัญหาด้านพื้นที่ในการเพาะเห็ดฟาง หรือติดปัญหาด้านเวลาในการดูแลเห็ดฟาง

คุณลักษณะ / ประโยชน์

ตู้เพาะเห็ดฟางอัจฉริยะเป็นตู้ที่มีการระบายอากาศภายในตู้แบบอัตโนมัติ มีการรดน้ำตามเวลาที่ตั้งไว้ ดูการเจริญเติบโตของเห็ดภายในตู้ได้ และสามารถดูสถานะการทำงานของอุปกรณ์ได้โดยผ่านApplications Blynk
สะดวกสะบายต่อการดูแลเห็ดฟาง

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.ภาค
ว-สอศ-2-
ว-สอศ-3-
ภาคผนวก-