ผลิตภัณฑ์นาฬิกาจากแผ่นเสียงสไตล์วินเทจ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว เมวิกา ริคะรมย์ศิลปกรรม
2นางสาว ศศิธร ปราณีตพลกรังพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ณัฐชยา พหลเวชปวช.
2นาย ฉัตรมงคล โชติกลางปวช.
3นาย ธีรพันธุ์ วรหสังค์ปวช.
4นาย ภัทรภูมิ อุทธจันทร์ปวช.

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

บทคัดย่อ

ในการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย คือ 1) เพื่อออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์นาฬิกาจากแผ่นเสียงสไตล์วินเทจ 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อผลิตภัณฑ์นาฬิกาจากแผ่นเสียงสไตล์วินเทจ ผลการวิจัยพบว่ารูปแบบผลิตภัณฑ์รูปแบบที่ 1 มีระดับความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (x ̅ = 3.58, S.D = 2.29) ซึ่งถือว่ามีความเหมาะสมสำหรับการนำมาพัฒนาให้เป็นรูปแบบผลิตภัณฑ์ ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อผลิตภัณฑ์นาฬิกาจากแผ่นเสียงสไตล์วินเทจ พบว่าโดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (x ̅ = 3.60, S.D = 0.02) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านที่อยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ ประโยชน์ใช้สอย (x ̅ = 3.82, S.D = 1.17)

คุณลักษณะ / ประโยชน์

- ผลิตภัณฑ์ เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว สามารถสร้างความแตกต่างให้กับผู้บริโภคที่ไม่ต้องการใช้สินค้าเหมือนคนอื่น
- ผลิตภัณฑ์มีความประณีต เลือกใช้วัสดุอย่างดีและมีคุณภาพ
- ง่ายต่อการหาวัตถุดิบในการผลิตสินค้า
ช่วยส่งเสริมการใช้วัสดุเหลือใช้ นำกลับมาใช้ประโยชน์ สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับวัสดุ เป็นของตกแต่งบ้านได้และสามารถดูเวลาได้

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.
ว-สอศ-2
ว-สอศ-3
ภาคผนวก