โต๊ะพับอเนกประสงค์

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการหนองสองห้อง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

คณะผู้จัดทำได้เล็งเห็นความสำคัญในการจัดสรรพื้นที่ของผู้ที่พักอาศัยและผู้คนที่ชอบไปต่างจังหวัด จึงมีความประสงค์คิดค้นออกแบบและสร้างโต๊ะพับอเนกประสงค์ที่สามารถปรับได้ และใช้คนจำนวนน้อยในการจัดเก็บหรือเคลื่อนย้าย

คุณลักษณะ / ประโยชน์

แข็งแรงทนทานต่อการใช้งาน
1.ประหยัดเวลาในการเก็บและเคลื่อนย้าย
2. เป็นโต๊ะพับอเนกประสงค์ที่เป็นไม้ล้วน สามารถปรับได้ 2 ระดับ รับน้ำหนักได้ไม่เกิน 4 คน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย อานุภาพ ศรีภูมิอุตสาหกรรม
2นาย วิศรุต บำรุงภักดีอุตสาหกรรม
3นางสาว มณีรัตน์ วรรณศรีอุตสาหกรรม
4นาย จักรวาล ดีนางอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ปริญญา กองผาปวช.
2นาย ญาณวุฒิ บรรยงปวช.

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.
ว-สอศ-2
ว-สอศ-3
ภาคผนวก