Mini smart farm

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย มนูภัณฑ์ อยู่ยั่งยืนอุตสาหกรรม
2นาย อธิเจตน์ ทิวะสิงห์อุตสาหกรรม
3นาย วรากร พรมจิ๋วอุตสาหกรรม
4นาย กนก ทองเนื้อดีอุตสาหกรรม
5นาย เอกราช เขียวทองอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย กริชฤทธิ์ ศรีคำปวส.
2นาย จรัสรวี คงดีเพียรปวส.
3นางสาว ชลธิชา เอ็มอาบปวส.
4นางสาว พัทธ์ธีรา เรืองรังษีปวส.
5นางสาว รัชนีวรรณ ตากรวดดีปวส.
6นางสาว จิราลักษณ์ บุญภักดีปวส.
7นางสาว ปราณี คำแก้วปวส.

วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ (Mini Smart Farms)

บทคัดย่อ

โครงการสร้างมินิสมาร์ทฟาร์ม ถูกออกแบบมาให้มีโครงสร้างที่เหมาะสมต่อการใช้งานกลางแจ้ง โดยใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ ตรวจสอบความชื้นของดินได้และสามารถควบคุมการรดน้ำ ได้ทั้งระบบ Auto และ Manual โดยการสั่งการผ่านแอพพลิเคชั่นในสมาร์ทโฟน ซึ่งระบบดังกล่าวประกอบด้วย 3 ส่วนได้แก่แอพพลิเคชั่น บริการ blynk server และ หน่วยควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์ ที่ผู้ใช้สามารถควบคุมการรดน้ำต้นไม้ผ่านสมาร์ทโฟนได้จากทุกที่ ที่สามารถเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ต

คุณลักษณะ / ประโยชน์

จากการทดสอบประสิทธิภาพของมินิสมาร์ทฟาร์ม
โดยการทดสอบการรดน้ำจำนวน 80 ลิตร ทดลอง 5 ครั้ง ซึ่งได้ค่าเฉลี่ยเวลาที่ 7.26 นาที
จากนั้นทดสอบการตรวจวัดความชื้นของดิน 4 แบบ โดยใช้เซนเซอร์จำนวน 4 ตัว ในการทดลอง พบว่าเซนเซอร์มีประสิทธิภาพสามารถตรวจวัดความชื้นได้ทั้ง 4 แบบ
1.Mini smart farm ที่สามารถควบคุมการเปิดปิดหัวรดน้ำ 4 หัว ผ่านสมาร์ทโฟนได้ทุกที่ ที่สามารถเข้ าถึงระบบอินเทอร์เน็ต
2.Mini smart farm ที่สามารถตรวจสอบความชื้นของดิน
3.Mini smart farm ที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.ภาค
ว-สอศ-2-
ว-สอศ-3-
ภาคผนวก-