ชาสมุนไพร

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย เทิดพร รัตน์อมรชัยอุตสาหกรรม
2นาง เผ่าจันทร์ สิทธิสันต์สามัญ
3นาย ชนินทร์ โพธิ์ทองอุตสาหกรรม
4นาย สุรัตน์ ทองงามอุตสาหกรรม
5นาย ทศพล สิงห์ทองอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ธีรภัทร บุตร์เพชร์ปวช.
2นาย ณัฐภัทร ขันศิริปวส.
3นาย พลากร เหมกุลปวส.
4นาย วรภพ มากสุวรรณปวส.
5นาย บัณฑิต พีระพรประเสริฐปวส.
6นาย เฉลิมพล สามบุญรอดปวส.

วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

ขาสมุนไพรเป็นการรวมกันของสมุนไพรที่มีประโยชน์มารวมกัน ได้แก่ ใบชา,ตะไคร้ มะละกอ,เห็ดหลิงจือแดง,ถัวดาวอินคาและเห็ดถั่งเช่าสีทอง โดยการศึกษาศึกษาคุณประโยชน์ และพัฒนาสูตรชาสมุนไพรที่มีคุณสมบัติช่วย รักษาโรคความดันโลหิตสูง ล้างไขมันในลําไส้ ลดปริมาณน้ําตาลในเลือด บํารุงตับ, ขับปัสสาวะ ช่วยกระตุ้นระบบไหลเวียนของเลือดให้คล่องตัว ช่วยขยายหลอดเลือด ช่วยเพิ่มโอกาสการมีบุตรและป้องกันการเสื่อมสรรถภาพทางเพศ และศึกษาความพึงพอใจของผู้ทดลองรับประทาน ชาสมุนไพร โดยความพึงพอใจของผู้รับประทาน ชาสมุนไพร ผลการวิจัยพบว่า ชาสมุนไพร มีกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ รสชาติกลมกล่อม มีค่าความหวาน ประมาณ 3% - 4% ซึ่งเป็นระดับที่ร่างกายสามารถน้ําไปใช้งานได้ และถ้าเมื่อเปรียบเทียบกับชาสมุนไพรกับชาที่ขายอยู่ตามร้านสะดวกซื้อต่างๆ ชาสมุนไพรนั้นจึงเป็นทางเลือกใหม่ ของการรับประทานชาเพื่อสุขภาพ

คุณลักษณะ / ประโยชน์

ชาสมุนไพรสําหรับชง คุณสมบัติของวัตถุดิบที่ใช้ รักษาโรคความดันโลหิตสูง,ล้างไขมันในลําไส้ ลดปริมาณน้ําตาลในเลือด บํารุงตับ,ขับปัสสาวะ ช่วยกระตุ้นระบบไหลเวียนของเลือดให้คล่องตัว ช่วยขยายหลอดเลือด
ควบคุมระบบน้ำตาลในเลือด รักษาโรคความดันโลหิตสูง,ล้างไขมันในลําไส้ ลดปริมาณน้ําตาลในเลือด บํารุงตับ,ขับปัสสาวะ
ขยายหลอดเลือด

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.ภาค
ว-สอศ-2-
ว-สอศ-3-
ภาคผนวก-