Application คำนวณงานก่อสร้าง

วิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว (Software & Embedded System Innovation)

บทคัดย่อ

โดยปัจจุบันในด้านงานก่อสร้าง ยังคงมีปัญหาในการสั่งซื้ออุปกรณ์ก่อสร้าง และปริมาณงานก่อสร้าง เพื่อลดความคลาดเคลื่อนในการสั่งซื้อวัสดุที่ฟุ่มเฟือย และลดค่าใช้จ่ายในการซื้อวัสดุที่เกินความจำเป็น จากเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงได้จัดสร้าง Application คำนวณงานก่อสร้าง นี้ขึ้นมา เพื่อให้มีความสะดวกสบายในการคำนวณหาวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้าง และความถูกต้องในการสั่งซื้อวัสดุยิ่งขึ้น

คุณลักษณะ / ประโยชน์

1.สามรถใช้งานได้ง่ายผ่านโทรศัพท์
2.สะดวกรวดเร็วต่อการใช้งาน
3.ใช้ประมาณวัสดุงานก่อสร้างได้
4.ใช้ประมาณงานทาสีในงานก่อสร้างได้
1. มีความถูกต้องในการสั่งซื้อวัสดุ
2. ลดค่าใช้จ่ายในการซื้อวัสดุ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ชนม์ณภัทร จันดาอ่อนอุตสาหกรรม
2นาย คมสัน ศรีบุญเรืองอุตสาหกรรม
3นางสาว วรรณิสา แก่นหาวงค์อุตสาหกรรม
4นางสาว วิภาภรณ์ ทองยศอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว กฤษณา สาราษฎร์ปวส.
2นางสาว กรรณิการ์ ชินบุตรปวส.
3นาย รุ่งเรืองยศ โนนสีเมืองปวส.

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.
ว-สอศ-2
ว-สอศ-3
ภาคผนวก