เจลว่านนางคำ Wan Nang Kham Gel

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง ทัศนีย์ อินแสนพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาง ฤดี ตันติวงศ์อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
3นางสาว นารีรัตน์ พันธ์วงศ์อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
4นาง วนิดา กล่อมจิตสามัญ
5นาง นืศรา ศรีอุ่นศรีพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว กรวัลย์ ทองกองเตียปวช.
2นางสาว ไพลิน กองแก้วปวช.
3นางสาว ธนพร พวงควรปวช.
4นาย นครินทร์ ธรรมแพทย์ปวช.
5นางสาว ศิระดา คงเกษตรปวช.
6นางสาว กุลจิรา โพธิสัตย์ปวช.
7นางสาว กนกกาญจน์ เซี่ยงเจวปวช.
8นางสาว ชนุดา ใคร่ครวญปวส.
9นางสาว สิริธร จันทร์แย้มปวส.
10นางสาว วิไล ยินดีรัมย์ปวส.

วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

บทคัดย่อ

สมุนไพรว่านนางคำมีน้ำมันหอมระเหยและมีสารกลุ่ม Curcuminoids มีสารต่อต้านอนุมูลอิสระและเป็นพญาว่าน ผลิตภัณฑ์เจลว่านนางคำมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการผลิตเจลว่านนางคำ ศึกษาประสิทธิภาพของ ผลิตภัณฑ์และศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์เจลว่านนางคำผลการศึกษาพบว่า ว่านนางคำสามารถนำมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์เจลว่านนางคำที่มีประสิทธิภาพด้านบรรเทาอาการปวดเมื่อย ของกล้ามเนื้อกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์อยู่ในระดับมากที่สุดและมีความพึงพอใจ รวมทุกรายการอยู่ในระดับ มากที่สุด เท่ากับ 4.85 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน SDเท่ากับ 0.357

คุณลักษณะ / ประโยชน์

1. สมุนไพรว่านนางคำสามารถทำเป็นผลิตภัณฑ์สำหรับบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ
2. ได้รับความพึงพอใจจากผู้ใช้ผลิตภัณฑ์เจลว่านนางคำอยู่ในระดับมากที่สุด
3. สามารถนำไปประกอบอาชีพได้
สรรพคุณ บรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ วิงเวียนศีรษะ แมลงสัตว์กัดต่อย

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.ภาค
ว-สอศ-2-
ว-สอศ-3-
ภาคผนวก-