ซอสปลาเค็มปรุงรสสำเร็จรูป

วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

ศึกษาสูตรมาตรฐานซอสปลาเค็มปรุงรสสำเร็จรูป 3 สูตร สูตร SFS2 ได้ค่าคะแนนสูงที่สุด เนื่องจาก SFS2 มีความเผ็ด ความกลมกล่อมของรสชาติ อร่อยและมีความฉ่ำของเนื้อปลาในซอส ไม่แห้งกระด้าง เมื่อนำมาศึกษาผลของการเปลี่ยนแปลงคุณภาพทางกายภาพระหว่างการเก็บรักษา พบว่า การเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ซอสปลาเค็มปรุงรสสำเร็จรูปในสัปดาห์ที่ 8 มีลักษณะเนื้อกับน้ำมันเริ่มแยกชั้นเล็กน้อย สีเนื้อปลาคล้ำขึ้นเล็กน้อย ยังคงกลิ่นหอมของปลาเค็ม รสชาติเค็มหวานเล็กน้อย เนื้อสัมผัสปลายังคงชุ่มน้ำมันแต่มีปริมาณน้ำเพิ่มเล็กน้อย ซึ่งไม่แตกต่างจากการเก็บรักษาในสัปดาห์ที่ 1 จากการทดสอบทางประสาทสัมผัสเมื่อเก็บรักษาซอสปลาเค็มปรุงรสสำเร็จรูป 8 สัปดาห์ ผู้ทดสอบให้การยอมรับผลิตภัณฑ์ซอสปลาเค็มปรุงรสสำเร็จรูป มีค่าคะแนนด้านสี กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส ลักษณะปรากฏและความชอบโดยรวม อยู่ในระดับค่าคะแนนชอบมาก

คุณลักษณะ / ประโยชน์

ลดขั้นตอนในการเตรียมและการประกอบอาหาร นำไปประยุกต์กับเมนูอาหารประเภทอื่นๆ แต่ยังคงรสชาติและกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของปลาอินทรีย์เค็ม ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค
1. ได้ผลิตภัณฑ์ซอสปลาเค็มปรุงรสสำเร็จรูป 2. ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบัน 3. สามารถนำไปประกอบอาชีพได้ในอนาคต 4. พัฒนาวัตถุดิบให้มีคุณค่าและเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว สิริชนุตต์ ทองชิวคหกรรม
2นาง อภิวันท์ นิลกุลคหกรรม
3นางสาว หนึ่งฤทัย ไม่เสื่อมสุขสามัญ
4นาย นิธิพรรณ นาคินทร์คหกรรม
5นางสาว รชา ศรีสุขโขศิลปกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว เกศรินทร์ มหาโชติปวช.
2นางสาว สุวรรณี หงส์ศรีจันทร์ปวช.
3นางสาว นันทิพร วิจิตรเศรษฐกุลปวส.
4นางสาว ลักษิกา จันทร์นิลปวส.
5นางสาว ปิยฉัตร คงถิ่นปวส.
6นางสาว สุนันทา ไม่ปรากฏนามสกุลปวส.
7นาย กสิณา ปาดีเหนือปวส.
8นางสาว มณีกาญจน์ ว่องประเสริฐปวส.
9นางสาว อารียา ป่านเพชรปวส.
10นางสาว อรกัญญา แสนชาภัทรปวส.

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.ภาค
ว-สอศ-2-
ว-สอศ-3-
ภาคผนวก-