เครื่องกายภาพบำบัดข้อเข่า

วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์ (ด้านการป้องกันโรคติดต่อ)

บทคัดย่อ

เนื่องจากในปัจจุบันมีคนประสบปัญหาภาวะข้อเสื่อมส่วนใหญ่พบมากในผู้สูงอายุและผู้ที่ผ่าตัดข้อเข่า เป็นหนึ่งในโรคทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อเป็นภาวะที่มีความเสื่อมทำให้เกิดอาการปวดของเข่า การเคลื่อนไหวและความสามารถในการใช้งานของข้อเข่าลดลงปัญหาปวดข้อเข่า ทำให้ผู้ป่วยไม่สามารถทำกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันได้ตามปกติ เป็นปัญหาที่พบมากเป็นอันดับต้นๆ ที่นำพาผู้ป่วยมาพบแพทย์ หรือนักกายภาพบำบัด ซึ่งอาการปวดเข่านั้นมีหลายสาเหตุ เช่น การอักเสบของเอ็นหน้าเข่า, เอ็นกระดูก, กล้ามเนื้อ และเยื่อหุ้มข้อ หรือ อาการของข้อเข่าเสื่อมกายภาพบำบัด คือ การกระทำในการช่วยเหลือผู้ป่วยเพื่อบำบัด ป้องกัน แก้ไข และฟื้นฟูการเสื่อมสมรรถภาพ หรือความพิการของร่างกาย หรือจิตใจ ด้วยวิธีการทางกายภาพบำบัด

คุณลักษณะ / ประโยชน์

เครื่องกายภาพบำบัดข้อเข่า ที่มีปุ่มกดทำงานด้วยมือและปุ่มกดทำงานแบบอัตโนมัติ มีจอแสดงผล มีปุ่มหยุดการทำงานทันที่เมื่อเครื่องขัดข้อง
เครื่องกายภาพบำบัดข้อเข่าสามารถอำนวยความสะดวกในการทำงานของแพทย์และนักกายภาพบำบัด
และสามารถช่วยให้ข้อเข่ากับมาใช้งานได้ปกติหรือดีขึ้น

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว เมธาพร บางพิทักษ์อุตสาหกรรม
2นาย ธีรพงษ์ เอี่ยมยังอุตสาหกรรม
3นาย สุรพงษ์ ไชยเสนาอุตสาหกรรม
4นาย วิรัช วิริยาลัยอุตสาหกรรม
5นาย ทศพร ดวงสวัสดิ์อุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ณัฐดนัย ศิวพันธพงศ์ปวส.
2นางสาว วรลักษณ์ ท่าผาปวส.
3นางสาว บุญสิตา เจริญสุขปวส.
4นางสาว ประภาศรี สู่สร้อยปวส.
5นางสาว รจนาถ โพแคปวส.
6นาย พฤทธิ์พงศา สมจิตต์ปวส.
7นาย อัลวาริช หนูอ้นปวส.
8นาย ปฏิพัทธิ์ สุนทรสุวรรณ์ปวส.

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.ภาค
ว-สอศ-2-
ว-สอศ-3-
ภาคผนวก-