เครื่องมือตรวจสอบสภาพดินผ่านระบบ Internet of Things

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว ณธษา สุจิตโตพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นางสาว นิพาพรรณ มลศิริพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นาย ศิวะ วิสุทธาจารีพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นาย เฉลิมพร เกษราชพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย รุ่งโรจน์ เหล่ากรุงเก่าปวส.
2นางสาว ภัทรกานต์ สมสมัยปวส.
3นางสาว สุชาดา สามพ่วงบุญปวส.
4นาย ทานตะวัน วิเศษสิงห์ปวส.
5นางสาว กุณฑลี สุขสถาพรชัยปวส.
6นางสาว ชญาดา จีระศักดิ์ปวส.
7นางสาว รัตนาพร รอดแผ้วพาปวส.
8นาย ธีรวัฒน์ บ่อเงินปวส.
9นาย ธนาธร รัตนาปวส.
10นาย นิสาชล แจวเจริญปวส.

วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ (Mini Smart Farms)

บทคัดย่อ

สิ่งประดิษฐ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครื่องมือตรวจสอบสภาพดินผ่านระบบ Internet of Things โดยใช้เครื่องมือวัดค่า NPK, pH, RH, EC ส่งค่าขึ้น Firebase แล้วจากนั้นส่งค่าขึ้น แอปพลิเคชันรัก(ษ์)ดิน เพื่อแสดงค่าที่วัดได้ และเทียบค่าว่าค่าดินที่วัดได้มีคุณสมบัติเป็นอย่างไร โดยผลการทดลองใช้ เครื่องมือตรวจสอบสภาพดินผ่านระบบ Internet of Things โดยการวัดค่า NPK, pH, RH, EC ทุก ๆ 1ชั่วโมง เป็นจำนวน 10 ครั้ง 1) ค่าเฉลี่ยของค่า pH 7.79 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .11 2) ค่าเฉลี่ยของค่า NPK 39.50 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.90 3) ค่าเฉลี่ยของค่า RH 93.50 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน1.26 4) ค่าเฉลี่ยของค่า EC 12.77 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .20 ผลที่ได้รับในการจัดทำเครื่องมือตรวจสอบสภาพดินผ่านระบบ Internet of Things 1) ได้เครื่องมือตรวจสอบสภาพดินผ่านระบบ Internet of Things 2) ผู้ใช้งานเครื่องมือตรวจสอบสภาพดินผ่านระบบ Internet of Things มีความพึงพอใจในระดับดีมาก

คุณลักษณะ / ประโยชน์

เครื่องมือตรวจสอบสภาพดินผ่านระบบ Internet of Things สามารถแสดงผลค่าความเป็นกรด – ด่าง (pH) , แสดงผลค่าความชื้น (RH) ,แสดงผลค่าธาตุอาหารในดิน (N P K) และแสดงผลค่าความเค็ม (EC) บนแอปพลิเคชัน โดยแสดงข้อมูลการเทียบค่า บอกสาเหตุ และแนวทางแก้ปัญหา
เครื่องมือตรวจสอบสภาพดินผ่านระบบ Internet of Things สามารถแสดงผลค่าความเป็นกรด – ด่าง (pH) , แสดงผลค่าความชื้น (RH) ,แสดงผลค่าธาตุอาหารในดิน (N P K) และแสดงผลค่าความเค็ม (EC) บนแอปพลิเคชัน โดยแสดงข้อมูลการเทียบค่า บอกสาเหตุ และแนวทางแก้ปัญหา

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.ภาค
ว-สอศ-2-
ว-สอศ-3-
ภาคผนวก-