เครื่องทดสอบไดเร็กคอยล์

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย สมคเน ผึ้งย้อยอุตสาหกรรม
2นาย ธนกฤต ศักดิ์ศิธรอุตสาหกรรม
3นาย นิพล พวงลำใยอุตสาหกรรม
4นาย บุญประเสริฐ บุญชูเชิดอุตสาหกรรม
5นาย ประพัทธ์ บุญเซี่ยมอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย สหรัฐ ก่ำเพชรปวส.
2นางสาว ชณธิชา คุ้มพุ่มปวส.

วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

โครงงานเครื่องทดสอบไดเร็กคอยล์ มีวัตถุประสงค์1) เพื่อสร้างและหำประสิทธิภาพเครื่องทดสอบ ไดเร็กคอยล์ 2) เพื่อประเมินความพึงพอใจที่มีต่อเครื่องทดสอบไดเร็กคอยล์จ ำนวน 9 ข้อ โดยอาจารย์ นักเรียนนักศึกษำของในวิทยำลัยกำรอำชีพกาญจนบุรี จ ำนวน 30 คน ที่ทดลองใช้เครื่องทดสอบไดเร็กคอยล์ ได้ให้ควำมคิดเห็นเป็นดังนี้ รูปแบบทันสมัยเหมำะสม มีควำมแข็งแรง ขนำดและน้ ำหนักเหมำะสม สามารถ เคลื่อนย้ายสะดวก บ ำรุงรักษำง่าย

คุณลักษณะ / ประโยชน์

ใช้งานสะดวกเคลื่อนย้ายง่าย
1. ใช้เครื่องทดสอบไดเร็กคอยล์
2. ควำมถูกต้องที่เครื่องทดสอบไดเร็กคอยล์สำมำรถท ำได้

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.ภาค
ว-สอศ-2-
ว-สอศ-3-
ภาคผนวก-