เครื่องพ่นฮอร์โมน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1ว่าที่ ร.ต. กุศลิน บัวแย้มอุตสาหกรรม
2นาย สุดใจ นาสินส่งสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ธีมาพร ใต้ระหันปวส.
2นาย วิทวัส ไชยสีหาปวส.
3นาย กฤษณะ ไชยคุณปวส.
4นาย ธนากร สุวรรณอำไพปวส.

วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อทำการสร้างเครื่องพ่นฮอร์โมนมันสำปะหลัง ขึ้นเพื่อใช้ทำการทดลองพ่นฮอร์โมนมันสำปะหลัง ซึงแต่ก่อนการพ่นฮอร์โมนมันสำปะหลังแล้วจะต้องใช้แรงงานคนหนักเพื่อพ่นฮอร์โมนมันสำปะหลัง ทำให้เสียค่าจ้างคนงานและยังเสียเวลาในการพ่นฮอร์โมนมันสำปะหลังมากขึ้นลักษณะการทำงานของเครื่องพ่นฮอร์โมนมันสำปะหลังโดยเครื่องจะทำงานโดยใช้เครื่องยนต์เล็ก2จังหวะเป็นต้นกำลัง จากการทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องพ่นฮอร์โมน โดยทำการทดลองพ่นฮอร์โมนมันสำปะหลัง 30 นาที พ่นฮอร์โมนมันสำปะหลังได้ 1 ไร่ ซึ่งจะทำให้ช่วยลดเวลาในการทำงานลงไปได้มาก

คุณลักษณะ / ประโยชน์

1 ไร่ พ่นได้ 30 นาที
1) สามารถทำให้เกษตรกรประหยัดเวลาในการพ่นฮอร์โมนมันสำปะลัง
2) ลดกำลังในการทำงาน
3) ลดต้นทุนในการจ้างคนงาน
4) ลดระยะเวลาในการทำงาน

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.
ว-สอศ-2
ว-สอศ-3
ภาคผนวก