ระบบรดน้ำใส่ปุ๋ยโรงเห็ดอัจฉริยะ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย สามารถ เกิดพรธรรมพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นางสาว นาตยา วงษ์กตพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นางสาว ธัญญาพร เฉลยสารน์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นาง ธีรญา แจ่มสาครพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย จิรเมธ เศรษฐผลปวส.
2นาย ณัฐพงธ์ อ่อนเจริญปวส.
3นาย สุริยศักดิ์ วงค์คำภาปวส.
4นางสาว บงกช รอบรู้ปวส.

วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ (Mini Smart Farms)

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อสร้างระบบรดน้ำใส่ปุ๋ยโรงเห็ดอัจฉริยะ 2.เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อระบบรดน้ำใส่ปุ๋ยโรงเห็ดอัจฉริยะ จากการสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อระบบรดน้ำใส่ปุ๋ยโรงเห็ดอัจฉริยะ จำนวนทั้ง 2 ด้าน ซึ่งมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.57 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.50 มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากที่สุด

คุณลักษณะ / ประโยชน์

ลักษณะการทำงานด้วยระบบฉีดพ้นหมอกเพื่อรักษาอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของเห็ด
ระบบรดน้ำใส่ปุ๋ยโรงเห็ดอัจฉริยะใช้ควบคุมการใส่ปุ๋ยให้กับก้อนเห็ดในโรงเพาะเห็ด

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.ภาค
ว-สอศ-2-
ว-สอศ-3-
ภาคผนวก-