พานพุ่มประดิษฐ์วิจิตรไฉไล

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว พัชรียาภรณ์ พ่วงเจริญคหกรรม
2นาย พชรพงษ์ โพธิ์น้อยคหกรรม
3นางสาว อรนุช กอสวัสดิ์พัฒน์สามัญ
4นางสาว ศิริมัทติญา โรจนกสินารายณ์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5นางสาว สุวภัทร ขำทวีสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ชวลีย์ มาพูลปวช.
2นางสาว ณัฏฐณิชา พูนวัฒนานุกุลปวช.
3นางสาว เบญญาภา แสงเนตรปวช.
4นางสาว จันทิมา ตาลวงศ์ปวช.
5นางสาว นพวรรณ พราหมณีปวช.
6นาย สุขสันต์ รำทะแยปวช.
7นางสาว พรทิพย์ สุขพร้อมปวช.
8นางสาว หทัยทิพย์ มิตรประเสริฐปวช.
9นางสาว สุชาดา แสงดีปวส.

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

บทคัดย่อ

การวิจัยสิ่งประดิษฐ์ เรื่อง พานพุ่มวิจิตรไฉไลโดยเทคนิคการย้อมเปลือกข้าวโพด การวิจัยครั้งนี้มี วัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์การประดิษฐ์พานพุ่มวิจิตรไฉไลโดยเทคนิคการย้อมเปลือกข้าวโพด 2) เพื่อความพึงพอใจต่อการประดิษฐ์พานพุ่มวิจิตรไฉไลโดยเทคนิคการย้อมเปลือกข้าวโพด กลุ่มตัวอย่างที่ในการวิจัย คือ บุคลากร นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี จำนวน 50 คน

คุณลักษณะ / ประโยชน์

ได้อนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น งานศิลปหัตถกรรมไทยให้คงอยู่คู่ประเทศไทย
1. ได้ผลิตภัณฑ์ที่รูปแบบใหม่มีคุณภาพสวยงามสร้างมูลค่าเพิ่มเป็นที่ต้องการของตลาด
2. เป็นแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผู้ผลิตสินค้าหรือผู้สนใจทั่วไปสามารถนำรูปแบบของผลิตภัณฑ์ต้นแบบไปขยายผลให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อการจัดจำหน่ายต่อไปได้
3. ได้อนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น งานศิลปหัตถกรรมไทยให้คงอยู่คู่ประเทศไทย

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.
ว-สอศ-2
ว-สอศ-3
ภาคผนวก