เครื่องทำความสะอาดพื้น

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ไชยยา กุลสุวรรณอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ศราวุฒิ พลเสนาปวส.
2นาย ภาณุวัฒน์ ต๊ะดีปวส.

วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

ในการวิจัยสร้างเครื่องทำความสะอาดพื้น ในครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยในการทำความสะอาดบริเวณพื้นต่างๆ ที่มี ความจำ เป็นต้องใช้ไม้ถูพื้นเป็นอุปกรณ์ทำความสะอาดทั้งใช้ในการปัด กวาด เช็ด ถู บริเวณพื้นห้อง หรือพื้นที่โรงฝึกงาน ที่มีขนาดใหญ่ ทั้งนี้ก็เพื่อความสะอาด และความปลอดภัยจากเชื้อโรคที่มีอยู่ในพื้นห้อง แต่ในการถูพื้นนั้นส่วน ใหญ่แม่บ้านหรือผู้ที่ทำความสะอาดจะสามารถทำความสะอาดได้แค่การถูพื้นห้องเท่านั้นแต่จะไม่สามารถ ขัดบริเวณพื้นออกไปด้วยได้ ซึ่งในพื้นโรงฝึกที่ใช้ปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน จะมีคราบสกปรกที่ฝังแน่นยากต่อการทำความสะอาด ต้องใช้แรงในการขัด จึงได้คิดเครื่องทำความสะอาดพื้นเพื่อช่วยลดต้นทุน ประหยัดแรง และปลอดภัย

คุณลักษณะ / ประโยชน์

ลดต้นทุนในการผลิต ปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ลดแรงเหมาะเป็นสิ่งประดิษฐ์ยุคโควิด เพราะเป็นการป้องกันเชื้อโรค
1. ได้พัฒนาสิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต จากการนำวัตถุดิบที่มีอยู่มาประยุกต์เป็นเป็นชิ้นงานใหม่
2. ช่วยในการทำความสะอาด ปลอดภัยจากเชื้อโรค
3. สามารถนำความรู้และทักษะวิชาชีพไปใช้ในการสร้างธุรกิจในอนาคต สร้างมูลค่าต่อยอดไปสู่เชิงพาณิชย์

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.ภาค
ว-สอศ-2-
ว-สอศ-3-
ภาคผนวก-