ไส้อั่วพริกแกงเขียวหวานราชาเห็ด

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง กัญญา หมอกลางคหกรรม
2นาง อภิวันท์ นิลกุลคหกรรม
3นาย บัญชา บำรุงญาติคหกรรม
4นางสาว สวาท เกิดศิริคหกรรม
5นาย นิธิพรรณ นาคินทร์คหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว กาญจนวิภา เหลืองพฤกษชาติปวช.
2นางสาว ดวงพร น้อยเกตุปวช.
3นางสาว ปวีณ์ธิดา จันทร์เลขาปวช.
4นางสาว อัญชลีพร นาคสุขปวช.
5นางสาว ทองกร ไม่ปรากฎนามสกุลปวช.
6นางสาว มณีรัตน์ เกิดศิริปวช.
7นางสาว ธัญลักษณ์ พรายทองปวช.
8นางสาว จีรนันท์ พรหมศิริปวช.
9นางสาว กมลพรรณ สุริยะปวส.

วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

ผลจาการหาระดับความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์อาหาร พบว่า ไส้อั่วพริกแกงเขียวหวานราชาเห็ด เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความแปลก/ใหม่ ผลิตภัณฑ์มีกลิ่นหอมน่ารับประทาน มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด ส่วนผลิตภัณฑ์มีสีที่สวยงาม มีระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด ในภาพรวม มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ค่า x ̅ = 4.26 และ S.D = 0.64 ข้อดีของผลิตภัณฑ์ คือเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทอาหาร ที่เป็นอาหารหลักหรืออาหารรองได้ รับประทานได้ทุกเพศทุกวัย เหมาะสำหรับผู้บริโภคที่เน้นด้านสุขภาพ เพราะผู้วิจัยได้มีการนำเห็ด 3 ชนิดมาเป็นวัตถุดิบในการผลิต ได้แก่เห็ดหอมสด เห็ดเข็มทอง และเห็ดชิเมจิขาว

คุณลักษณะ / ประโยชน์

ผลิตภัณฑ์อาหาร “ไส้อั่วพริกแกงเขียวหวานราชาเห็ด” ผู้ผลิตได้คิดค้นและทดลองสัดส่วนของส่วนผสมพริกแกงเขียวหวาน จนได้สูตรสำเร็จในการทำผลิตภัณฑ์ไส้อั่วพริกแกงเขียวหวานราชาเห็ด โดยใช้ส่วนผสมของพริกแกงเขียวหวานให้ลงตัวและเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการโดยการนำเห็ด 3 ชนิด มาเป็นส่วนผสมกับหมูบด
1. เพื่อเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการ
2. เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์อาหารที่มีความแปลกใหม่
3. เพื่อเป็นแนวทางในการผลิต พัฒนาสู่เชิงพาณิชย์และหรืออุตสาหกรรมในอนาคต

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.ภาค
ว-สอศ-2-
ว-สอศ-3-
ภาคผนวก-