หัตถศิลป์กระถินริมรั้ว

วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

บทคัดย่อ

ดอกไม้ประดิษฐ์ถูกผลิตขึ้นมาจากแรงงานฝีมือมนุษย์ เครื่องจักร หรืออุปกรณ์การผลิต โดยมีการใช้วัตถุดิบการผลิตจากธรรมชาติ หรือวัตถุดิบที่เกิดจากสังเคราะห์มาผลิตโดยผ่านขั้นตอนการประดิษฐ์ ดัดแปลง อบ ย้อม เผา เคลือบสารเคมี รวมทั้งทำการตกแต่งตัดต่อเติม เพื่อก่อให้เกิดความสวยงาม ขึ้นมาอาจจะมีความเหมือนหรือไม่เหมือนธรรมชาติก็ได้ โดยดอกไม้ประดิษฐ์ที่สำคัญคือจะต้องมีความคงทน ง่ายต่อการเคลื่อนย้ายและดูแลรักษา มีความสวยงาม สามารถนำไปใช้ในการประดับในโอกาสต่างๆ

คุณลักษณะ / ประโยชน์

วัสดุที่ใช้ในการประดิษฐ์ (แกนกระถิน) เป็นไม้พื้นบ้าน ชาวบ้านนิยมปลูกตามรั้วบ้าน ไม้กระถินใช้ประโยชน์ได้ดีเป็นฟืน เผาถ่าน ทำด้ามเครื่องมือเกษตร เป็นไม้เนื้ออ่อน เนื้อละเอียดสามารถเหลาให้เป็นเกลียวและสามารถจับกลีบประดิษฐืเป็นงานหัตศิลป์ได้หลากหลาย
ประดิษฐ์เป็นของที่ระลึกเนื่องในโอกาสสำคัญต่างๆ สามารถนำวัสดุที่มีในท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า วัสดุหาง่ายมีตมท้องถิ่น และสามารถสร้างงานหัตศิลป์หลากหลาย

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว นรินรัตน์ กุลสุวรรณพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาง พรพิมล จันทวรรณพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นางสาว ปิยะกัญญา กองศรีพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นางสาว วัชราภรณ์ แน่นอุดรพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5นางสาว มนัสนันท์ ทรงอาจพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว พิยดา สุดทองปวส.
2นางสาว จุฑามาศ พืชผักหวานปวส.
3นางสาว ณัฐณิชา แผงตันปวส.
4นางสาว ดาริกา ไสวดีปวส.
5นางสาว ศันสนีย์ สุดโตปวส.
6นางสาว ชุติมา ไสวงามปวส.

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.
ว-สอศ-2
ว-สอศ-3
ภาคผนวก