เข็มขัดสมุนไพรประคบร้อน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง จินตนา ใจรักษ์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นางสาว ณัฐอริญ บุญมีพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นาย ทรงรัตน์ ใจรักษ์สามัญ
4นาย โกวิกย์ เลื่อนแป้นอุตสาหกรรม
5นาย ปรีดีนันท์ บุญทิมอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว กมลนิตย์ จงธนเลิศพรปวส.
2นางสาว รัชฎา นิ่มประเสริฐปวส.

วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์ (ด้านการป้องกันโรคติดต่อ)

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) 1. เพื่อศึกษาความรู้เกี่ยวกับเข็ดขัดสมุนไพรประคบร้อนไฟฟ้า 2. เพื่อสร้างเข็ดขัดสมุนไพรประคบร้อนไฟฟ้า 3. เพื่อส่งเสริมการทำเข็ดขัดสมุนไพรประคบร้อนไฟฟ้า 4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้เข็มขัดสมุนไพรประคบร้อนไฟฟ้า กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้เป็นนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง แผนกการบัญชี วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรีที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2/2563 จำนวน 38 คน โดยใช้วิธีเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่เข็ดขัดสมุนไพรประคบร้อนไฟฟ้า แบบประเมินประสิทธิภาพของเข็ดขัดสมุนไพรประคบร้อนไฟฟ้า และแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อเข็ดขัดสมุนไพรประคบร้อนไฟฟ้า และสถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า 1.) การประเมินประสิทธิภาพของเข็มขัดสมุนไพรประคบร้อนไฟฟ้า ใน 5 ด้าน โดยผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ในภาพรวมมีประสิทธิภาพอยู่ใน ระดับมาก(x ̅ = 4.37, S.D. = 1.93) 2) ศึกษาประสิทธิภาพการทำงานของเข็มขัดสมุนไพรประคบร้อนไฟฟ้า

คุณลักษณะ / ประโยชน์

1.เป็นภูมิปัญญาชาวบ้าน
2.นำวัตถุที่มีในชุมชนมาจัดทำเป็นผลิตภัณฑ์
3.รักษาอาการผู้ที่มีอาหารปวดท้องประจำเดือน
1.ช่วยบรราเทาอาปวดท้องประเดือน
2.ลดอาการปวดเมื่อยทางร่างกาย

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.
ว-สอศ-2
ว-สอศ-3
ภาคผนวก