SMART FARM แปลงผักอัจฉริยะ

วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ (Mini Smart Farms)

บทคัดย่อ

การพัฒนาอุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับแปลงผักอัจริยะนั้น กำลังเป็นที่สนใจและมีการพัฒนาจากหลากหลายบริษัท ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ชาวเกษตรกร ยุค 4.0 เริ่มมีการใช้งานอย่างแพร่หลายและถือเป็นสิ่งที่เกษตรกรจำเป็นต้องมี แต่เครื่องแปลงผักอัจริยะในปัจจุบันยังขาดความสามารถทางด้านการจดจำอุณภูมิตามความต้องการของผู้ใช้งานที่มากกว่า 1คน อีกทั้งเมื่อใช้งานไปในระยะยาว เมื่อต้องการดูข้อมูลด้านการใช้พลังงานไฟฟ้าและอุณหภูมิ และสภาพอากาศ ในแปลงแปลงผักอัจริยะ ทั่วไปในปัจจุบันยังไม่สามารถทำได้

คุณลักษณะ / ประโยชน์

แปลงผักอัจริยะดูรายงานได้ผ่านทางการสื่อสารข้อมูลอินเทอร์เน็ตและสามารถบันทึกค่าอุณภูมิของแปลงผักอัจริยะให้ได้มากกว่า 1คน
1. แปลงผักอัจฉริยะที่ดูรายงานผลผ่านการสื่อสารข้อมูลอินเทอร์เน็ต
2. แสดงผลพลังงานและอุณหภูมิและสภาพอากาศ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย สุภัทรชัย สมพรหมอุตสาหกรรม
2นาง จารุวรรณ มากชิตอุตสาหกรรม
3นาย ณัฐรัชต์ ลิ้มชูนพรัตน์อุตสาหกรรม
4นาย พุทธิพงศ์ อุยยะพัฒน์อุตสาหกรรม
5นางสาว กนกวรรณ เพชรจรูญอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย พีรเดช เพ็ชร์พรรณปวช.
2นางสาว สาธิยา หมู่เก็มปวช.
3นาย ปิยะพงษ์ นวลจันทร์ปวช.

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.
ว-สอศ-2
ว-สอศ-3
ภาคผนวก