ตู้พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Energy)

วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

บทคัดย่อ

ในปัจจุบันพลังงานที่เรานํามาใช้ในชีวิตประจําวันได้จากแหล่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัวเรา เช่น พลังงานจากน้ํา พลังงานจากลม พลังงานไฟฟ้า พลังงานจากเชื้อเพลิงชนิดต่างๆ พลังงานเหล่านี้นับวันจะมีความจําเป็นในชีวิตประจําวัน มากยิ่งขึ้น และแหล่งพลังงานบางแหล่งนับวันจะน้อยลง พลังงานไฟฟ้าเป็นสิ่งจําเป็นต่อผู้ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า และเป็น สิ่งอํานวยความสะดวกในเกือบทุกประเภท จําเป็นต้องใช้พลังงานไฟฟ้าเข้ามาเกี่ยวข้อง ทําให้เกิดความต้องการใช้ พลังงานไฟฟ้ามากขึ้นจึงส่งผลให้พลังงานไฟฟ้าไม่เพียงพอ เราต้องหาพลังงานทดแทนหรืออุปกรณ์ที่ช่วยลดการใช้งาน พลังงานไฟฟ้า โดยที่มนุษย์ยังสามารถดํารงชีวิตประจําวันได้ตามปกติเพื่อเป็นการใช้แผงโซลาเซลล์ได้อย่างคุ้มค่า ผู้จัดทําโครงงานนี้จึงได้เลือกโครงงานกล่องพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการช่วย ลดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าอีกทั้งยังสามารถเพิ่มประสิทธิภาพของอุปกรณ์ได้

คุณลักษณะ / ประโยชน์

ตู้พลังงานแสงอาทิตย์ที่สามารถเก็บพลังงานแสงอาทิตย์จากแผงโซล่าเซลล์ แปลงเป็นพลังงานไฟฟ้า สามารถใช้งานได้กับไฟฟ้ากระแสตรง DC12V และไฟฟ้ากระแสสลับ AC220V โดยจำกัดกำลังไฟไม่เกิน 300W
1)ค่าใช้จ่ายภายในบ้านลดลง
2)ประหยัดพลังงานเปลี่ยนพลังงานแสงเป็นพลังงานไฟฟ้า
3)มีความปลอดภัยมากกว่าไฟฟ้าภายในบ้าน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว ณัฏฐกาญจน์ คุณกระมุทอุตสาหกรรม
2นาย สุธีร์ แบนประเสริฐอุตสาหกรรม
3นาย ประสิทธิวัฒน์ คุณกระมุทอุตสาหกรรม
4นาย พีรพงษ์ หงษ์โตอุตสาหกรรม
5นาย กฤษดา สุขนิมิตรอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ชลลดา รอดหิรัญปวช.
2นางสาว เมธินี ทองประสมปวช.
3นาย วิษณุ กาฬภักดีปวช.
4นาย อนุสรณ์ ยุทธนาปวช.
5นาย พีระพัฒน์ นุ่นพันธุ์ปวช.
6นางสาว ภัคณิษฐญา จันทวารีลักษณ์ปวช.

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.
ว-สอศ-2
ว-สอศ-3
ภาคผนวก