เครื่องจ่ายเจลแอลกอฮอล์ล้างมืออัตโนมัติ ป้องกันโควิด 19

วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์ (ด้านการป้องกันโรคติดต่อ)

บทคัดย่อ

เครื่องจ่ายเจลแอลกอฮอล์ล้างมืออัตโนมัติ ป้องกันโควิด 19 ประดิษฐ์ขึ้นเพื่อลดปัญหาการสัมผัส กับเชื้อโรคโดยตรงโดยอาศัยอปุกรณ์เซนเซอร์และวงจรอิเล็กทรอนิกส์เป็นตัวหลัก ผลการวิจัยมีดังนี้ จานวนกลุ่มตัวอย่างที่สุ่มตอบแบบสอบถาม พบว่ามีคิดเห็นเกี่ยวกับการ ดาเนินการวิจัยมีค่าเฉลี่ยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย 3.95 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อแล้วพบว่า สามารถนาไปใช้งานได้จริงมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ 4.46 รองลงมาคือการออกแบบที่ทันสมัย สะดวกต่อการ ใช้งานมีค่าเฉลี่ย 4.32 และมีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด คือ ความทนทานต่อการใช้งานมีค่าเฉลี่ย 3.04

คุณลักษณะ / ประโยชน์

เครื่องจ่ายเจลแอลกอฮอล์ล้างมืออัตโนมัติ ป้องกันโควิด 19 ประดิษฐ์ขึ้นเพื่อลดปัญหาการสัมผัส กับเชื้อโรคโดยตรงโดยอาศัยอปุกรณ์เซนเซอร์และวงจรอิเล็กทรอนิกส์เป็นตัวหลัก
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ลดการสัมผัสกับเชื้อโรคโดยตรง
2. ลดการติดเชื้อจากโรคติดต่อทางเดินหายใจ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย วุฒิพงศ์ เปลือยศรีอุตสาหกรรม
2นาย สหรัฐ ถูกจิตรอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ภาณุพงศ์ ภูวสวัสดิ์ปวช.
2นาย ณัฐพงษ์ กาวิระปวช.
3นาย วีรวัฒน์ พลมีสักปวช.

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.ภาค
ว-สอศ-2-
ว-สอศ-3-
ภาคผนวก-