แยมบุปผา

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว รสรินทร์ อัศววิบูลย์พันธ์สามัญ
2นางสาว กนกพร บุญนุชสามัญ
3นางสาว ทัศนีย์ โพอุทัยสามัญ
4นางสาว ปิยะดา มะโนสินธุ์สามัญ
5นางสาว นุชนารถ ปลอดห่วงพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว พิชญธิดา ฉิมยามปวส.
2นางสาว อาทิติยา บุญคงปวส.
3นางสาว ธนธรณ์ สุขสิงห์ปวส.

วิทยาลัยการอาชีพหนองแค

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์แยมโดยใช้ดอกไม้ที่สามารถรับประทานได้จำนวน 2 ชนิดได้แก่ ดอกดาหลา และ ดอกเข็ม เป็นวัตถุดิบที่สามารถหาได้ทั่วไป เพื่อศึกษาความพึ่งพอใจในการใช้ผลิตภัณฑ์แยมจากดอกไม้ในการรับประทาน โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลผู้บริโภคผลิตภัณฑ์แยมบุปผา โดยใช้ประชากรและกลุ่มตัวอย่างประชาชนในตำบลหนองโรง นักเรียน นักศึกษา และบุลากรในวิทยาลัยการอาชีพหนองแคจำนวน 150 คน โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติการทดสอบแบบ T-Test ผลการวิจัย พบว่า ประชากรส่วนใหญ่ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง ร้อยละ60.61 อยู่ในระดับอายุ 40 ปีขึ้นไป ร้อยละ 30.00 ส่วนใหญ่ศึกษาระดับ ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ร้อยละ 43.33 ผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นพนักงานบริษัท ร้อยละ 42.00 ผลการสำรวจความพึ่งพอใจจากการบริโภคแยมบุปผา พบว่าผู้บริโภคผลิตภัณฑ์มีความพึ่งพอใจ มาก โดยมีค่าเฉลี่ย 3.69 และค่าเบี่ยงเบนมาตราฐาน 0.97

คุณลักษณะ / ประโยชน์

-
1. ทราบถึงความพึงพอใจของผู้บริโภคผลิตภัณฑ์แยมบุปผา
2. เป็นแนวทางในการพัฒนาแยมรสชาติใหม่ให้กับผู้ที่สนใจนำไปประยุกต์ใช้
3. เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับดอกไม้ในชุมชน
4. ได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ของชุมชน

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.ภาค
ว-สอศ-2-
ว-สอศ-3-
ภาคผนวก-