ชุดปลูกพืชแนวตั้ง

วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ (Mini Smart Farms)

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาชุดปลูกพืชแนวตั้ง 2) เพื่อหาประสิทธิภาพของ ชุดปลูกพืชแนวตั้ง โดยใช้แบบบันทึกข้อมูล และแบบบันทึกผลการทดลองการวิเคราะห์ข้อมูล ผลการวิจัยพบว่า ชุดปลูกพืชแนวตั้ง ได้มีการการออกแบบโมเดลของการทำการเกษตรแนวตั้ง ที่มีอุปกรณ์ตรวจจับความชื้นในดิน วงจรควบคุมการไหลของน้ำ วงจรเปิด-ปิดระบบแสงสว่าง ระบบตรวจวัดอุณหภูมิ และหน้าจอแสดงผลแบบ Touch screen ซึ่งทั้งหมดจะถูกออกแบบเป็นโมเดลต้นแบบ การหาประสิทธิภาพชุดปลูกพืชแนวตั้ง สามารถตรวจสอบสภาพแวดล้อม เพื่อควบคุมการจ่ายน้ำและระบบแสงสว่าง ซึ่งเนื่องจากชุดปลูกพืชแนวตั้ง การออกแบบมีลักษณะและการใช้งานที่เหมาะสมมีความเป็นไปได้จริง

คุณลักษณะ / ประโยชน์

ชุดปลูกพืชแนวตั้ง ได้มีการการออกแบบโมเดลของการทำการเกษตรแนวตั้ง ที่มีอุปกรณ์ตรวจจับความชื้นในดิน วงจรควบคุมการไหลของน้ำ วงจรเปิด-ปิดระบบแสงสว่าง ระบบตรวจวัดอุณหภูมิ และหน้าจอแสดงผลแบบ Touch screen ซึ่งทั้งหมดจะถูกออกแบบเป็นโมเดลต้นแบบ
ชุดปลูกพืชแนวตั้ง สามารถตรวจสอบสภาพแวดล้อม เพื่อควบคุมการจ่ายน้ำและระบบแสงสว่าง

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย นรินทร์ ดำนุ้ยอุตสาหกรรม
2นาย สุวิทย์ เตยแก้วอุตสาหกรรม
3นาย ขจรฤทธิ์กานต์ กุลพัทธ์สรอุตสาหกรรม
4นาย สุรินทร์ คงทองสามัญ
5นางสาว อัจจิมา ชนะกาญจน์อุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ประภัสสร ชัยพรมปวช.
2นาย รัฐภูมิ ปานประจงปวส.
3นาย ตะวัน ทะนันไธสงปวส.
4นาย สถาปัตย์ จิตต์ภักดีปวส.
5นาย ชยุตพงศ์ เหตุทองปวส.

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.
ว-สอศ-2
ว-สอศ-3
ภาคผนวก