ไขควงเช็ควงจรไฟรถยนต์ดิจิตอลและสัญญาณพัลส์

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ภาณุ โยธาไพรอุตสาหกรรม
2นาย สุพล แนวตันอุตสาหกรรม
3นาย ชุมศักดิ์ พลวงษ์อุตสาหกรรม
4นาย สุพรรณ ภูสนิทอุตสาหกรรม
5นาย สดใส อินธิแสงอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว วัลยา สอนระวัตร์ปวช.
2นาย วัชรพล สุตมาปวส.
3นาย ณัฐวุฒิ วงศ์เตชะปวส.
4นางสาว เชเร่อ กมลเนตรปวส.

วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

จากการศึกษาเรื่อง ไขควงเช็ควงจรไฟรถยนต์ดิจิตอลและสัญญาญพัลส์ พบว่า ไขควงเช็ควงจรไฟรถยนต์ดิจิตอลและสัญญาญพัลส์เป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการวัดเช็คอุปกรณ์ในระบบไฟฟ้ารถยนต์ สามารถใช้งานได้กับรถยนต์ทุกรุ่น ด้านการทดลองหาคุณภาพและความพึงพอใจจากผู้ทดลองใช้งานไขควงเช็ควงจรไฟรถยนต์ดิจิตอลและสัญญาญพัลส์ จากประชากรกลุ่มตัวอย่างที่เป็นช่างประจำศูนย์บริการรถยนต์และช่างประจำอู่ซ่อมรถยนต์ ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองจำนวน 15 คนพบว่าด้านการออกแบบ และด้านการใช้งานไขควงเช็ควงจรไฟรถยนต์ดิจิตอลและสัญญาญพัลส์ มีค่าเฉลี่ยรวม อยู่ที่ 4.602 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ 0.636 อยู่ในเกณฑ์เหมาะสมมากซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐาน

คุณลักษณะ / ประโยชน์

ประโยชน์เพื่อลดขั้นตอนในการตรวจเช็คลดระยะเวลา ค่าใช้จ่าย ในการตรวจเช็คระบบไฟฟ้ารถยนต์ดิจิตอลและสัญญาญพัลส์ผู้ใช้มีความสะดวก ปลอดภัยในการใช้งานสามารถวิเคราะห์ปัญหาและทราบถึงสาเหตุของไฟที่จ่ายไปยังอุปกรณ์ไฟฟ้าในจุดต่างๆ ของรถยนต์ และรถจักรยานยนต์และนำไปใช้ในการประกอบอาชีพงานช่างยนต์ได้
1. ช่วยลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานและลดระยะเวลา ค่าใช้จ่าย ในการตรวจสอบหาสาเหตุของการขาดของวงจรไฟฟ้าในรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ได้
2. ผู้ใช้มีความสะดวก ปลอดภัยในการใช้งานไขควงเช็ควงจรไฟรถยนต์ดิจิตอลและสัญญาณพัลส์
3. สามารถวิเคราะห์ปัญหาและทราบถึงสาเหตุของไฟที่จ่ายไปยังอุปกรณ์ไฟฟ้าในจุดต่างๆ ของรถยนต์ และรถจักรยานยนต์
4. นำไปใช้ในการประกอบอาชีพในงานช่างยนต์ได้

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.ภาค
ว-สอศ-2-
ว-สอศ-3-
ภาคผนวก-