ตู้อบปลาช่อนแดดเดียวด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับไฟฟ้า

วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

บทคัดย่อ

ในบริเวณพื้นที่ของเทศบาล อ.เมือง จ.สิงห์บุรี มีการประกอบอาชีพขายปลาช่อนแดดเดียวเป็นส่วนมาก ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีของจังหวัดสิงห์บุรี ซึ่งในการตากแห้งปลาช่อนให้แห้งนั้นจะต้องมีเครื่องตากที่มีประสิทธิภาพ และสามารถลดระยะเวลาในการตากได้ ดังนั้น นึกศึกษา แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ระดับ ปวส.2 วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี จึงเห็นความสำคัญและได้ผลิตตู้อบปลาช่อนแดดเดียวพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพซึ่งสามารถทำให้แห้งมากที่สุดเมื่อเทียบกับการตากแบบธรรมชาติ และการใช้ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์เพียงอย่างเดียว และอุณหภูมิภายในตู้อบแห้งมีอุณหภูมิสูงกว่าภายนอกตู้อบแห้ง และสามารถลดระยะเวลาในการทำให้แห้งของปลาช่อนได้

คุณลักษณะ / ประโยชน์

สามารถลดเวลาในการอบแห้งและลดความชื้นในปลาได้ดีกว่า กับการอบหรือตากแบบธรรมชาติ
1.ได้ตู้อบปลาช่อนแดดเดียวด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับไฟฟ้า
2.ปลาช่อนที่ได้จากการอบแห้งได้ปลาช่อนแดดเดียวที่แห้งและมีความชื้นในตัวปลาน้อย
3. ลดระยะเวลาในการอบแห้งได้

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ธนวิชญ์ ชินรัตน์อุตสาหกรรม
2นาย ศราวุธ นาคยรรยงค์อุตสาหกรรม
3นาย ประเสริฐ คุ้มครองอุตสาหกรรม
4นางสาว จิตติ ทองไทยอุตสาหกรรม
5นาย นิรุตติ์ สิงห์ดีอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ศตพร วิลัยลักษณ์ปวช.
2นาย สมพงษ์ มาเยอะปวส.
3นาย วุฒินันท์ สุขอุ่นพงษ์ปวส.
4นางสาว ศิวะพร บาลีปวส.
5นาย สุขวิทย์ วีระกาญจน์ปวส.
6นาย อัครพล คุ้มครองปวส.
7นาย อดิศักดิ์ แก่นแก้วปวส.
8นาย อัษฎายุธ ชูเชื้อปวส.
9นาย ศิริพนธ์ อยู่หลงปวส.

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.ภาค
ว-สอศ-2-
ว-สอศ-3-
ภาคผนวก-