เครื่องปิดเปิดพัดลมเครื่องปรับอากาศอัตโนมัติ

วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

บทคัดย่อ

การวิจัยในครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้าง เครื่องปิดเปิดพัดลมเครื่องปรับอากาศอัตโนมัติเพื่อศึกษาความ พึงพอใจของผู้ใช้ เครื่องปรับอากาศอัตโนมัติประชากรเป็นนักศึกษา แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี จำนวน 24 คน เครื่องมือที่ใช้ในการสาธิต ประกอบด้วย เครื่องปรับอากาศอัตโนมัติแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการใช้งาน ชุดสาธิตออกซิเจนเซ็นเซอร์วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ยที่ได้ 4.48 ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.55

คุณลักษณะ / ประโยชน์

เพื่อสร้างเครื่องปิดเปิดพัดลมเครื่องปรับอากาศอัตโนมัติ
1 ได้ศึกษาเครื่องปิดเปิดพัดลมเครื่องปรับอากาศอัตโนมัติ
2 ได้ใบความรู้เครื่องปิดเปิดพัดลมเครื่องปรับอากาศอัตโนมัติ
3 ได้หาความพึงพอใจเครื่องปิดเปิดพัดลมเครื่องปรับอากาศอัตโนมัติ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ประเสริฐ เทียมเหรียญทองอุตสาหกรรม
2นาย ธงชัย วงศ์วิโรจน์อุตสาหกรรม
3นาย ชานนท์ กุลกุศลอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย กาญจน์ ปานบุญปวส.
2นาย กุลปกรณ์ สมบัวศรีปวส.
3นาย จตุรภัทร ทรงธรรมปวส.

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.ภาค
ว-สอศ-2--
ว-สอศ-3--
ภาคผนวก--