เครื่องเก็บถ่ายของเสียแมว

วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

เครื่องเก็บถ่ายของเสียแมวสร้างเพ่อหาประสิทธิภาพของเครื่องเก็บถ่ายของเสียแมวและเพื่อทดสอบความพึงพอใจของผู้ใช้งานเครื่องเก็บถ่ายของเสียแมว โดยแบบออกเป็น 2 ส่วน ส่วนที่ 1 คือ INPUT ประกอบด้วยเซ็นเซอร์ทั้งหมด 2 ชนิด ส่งข้อมูลให้กับ บอร์ดESP 32 ประมวลผล โดยนำเครื่องไปทดลองที่บ้านของตนเองและบ้านเพื่อนที่เลี้ยงแมว เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วยเครื่องเก็บถ่ายของเสียแมว และเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อเครื่องเก็บถ่ายขอเสียแมว จำนวน 11 ข้อ แบ่งกลุ่มคำถาม 3 ด้าน คือ ความเหมาะสมของโครงงานในด้านการออกแบบ ด้านการใช้วัสดุผลิตตัวเครื่อง และด้านประสิทธิภาพตัวเครื่อง ผลการวิจัย ผู้ใช้มีความพึงพอใจในระดับ ดีมาก

คุณลักษณะ / ประโยชน์

ความเหมาะสมของโครงงานในด้านการออกแบบ ด้านการใช้วัสดุผลิตตัวเครื่อง และด้านประสิทธิภาพตัวเครื่อง ผลการวิจัย ผู้ใช้มีความพึงพอใจในระดับ ดีมาก
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1 เพื่อความสะดวกสบายในการเก็บของเสียแมว
2 ช่วยประหยัดเวลาในแต่ละครั้งที่จะเก็บของเสียแมว
3 สะอาด ลดปัญหากลิ่นเหม็น

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย กิตติชัย แซ่ตั้งอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ธนลักษณ์ ทิมหลำปวส.
2นาย ศรันย์ บุญหนักปวส.
3นางสาว สุกัลญา อู่ผลเจริญปวส.

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.ภาค
ว-สอศ-2-
ว-สอศ-3-
ภาคผนวก-