ชุดคัดกรองตรวจสอบ วัดอุณหภูมิร่างกาย อัตโนมัติ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 (PT Auto Scan and Preventing the spread of COVID-19)

วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์ (ด้านการป้องกันโรคติดต่อ)

บทคัดย่อ

การเฝ้าระวังและติดตามการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 มีความสำคัญอย่างยิ่ง มาตรการการป้องกันเป็นไปค่อนข้างไม่มีประสิทธิภาพ การพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ชุดคัดกรองเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดจะเป็นเครื่องมือที่สำคัญอย่างยิ่งต่อการสนับสนุนและเสริมการตรวจ การคัดกรอง ตลอดจนเฝ้าระวังการโรคโควิค 19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นผู้จัดทำจึงได้คิดประดิษฐ์ชุดคัดกรองตรวจสอบ วัดอุณหภูมิร่างกาย อัตโนมัติ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 โดยการคิดสิ่งประดิษฐ์ชุดคัดกรองที่สามารถวัดอุณหภูมิได้รวดเร็ว แม่นยำ สะดวก ใช้งานง่าย มีรูปแบบที่แปลกใหม่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ อีกทั้งยังมีเจลล้างมืออัตโนมัติ อำนวยความสะดวก สบาย ลดปริมาณการใช้คน เหมาะสำหรับ องค์กร โรงเรียน และสถานที่อื่น ๆ ได้เป็นอย่างดี

คุณลักษณะ / ประโยชน์

ชุดคัดกรองตรวจสอบ วัดอุณหภูมิร่างกาย อัตโนมัติ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
1. สามารถวัดอุณหภูมิได้รวดเร็ว แม่นยำ สะดวก ใช้งานง่าย
2. มีเจลล้างมืออัตโนมัติ อำนวยความสะดวก สบาย
3. สามารถลดปริมาณการใช้คนได้

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว นิภาพร พหลทัพพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาย คมกริช โพนศิริอุตสาหกรรม
3นาย บุญชู จรบุรมย์อุตสาหกรรม
4นางสาว ชนิดา อัศวภูมิพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5นางสาว นภสร ภักดีแก้วสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย อรรคเดช มาตภาพปวช.
2นางสาว อรอนงค์ วิลัยสุขปวช.
3นาย กฤษนัย ประเสิรฐสังข์ปวช.
4นางสาว สุปราณี คาดพันโนปวช.
5นางสาว วิศรุตา แจ่มใสปวช.
6นางสาว จตุพร ประดับวรรณปวช.
7นางสาว สุดารัตน์ โพธิ์ชัยรัตน์ปวช.
8นางสาว สุญาณี สนั่นเอื้อปวช.
9นางสาว สุลัดดา ถวิลรักษ์ปวช.
10นาย ธีรศักดิ์ ปราบมนตรีปวส.

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.ภาค
ว-สอศ-2-
ว-สอศ-3-
ภาคผนวก-