ผลิตภัณฑ์ซุปข้าวโพดหวาน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง ณัฐมน พรมเทพเกษตรกรรม
2นาย สาโรช โกษารักษ์เกษตรกรรม
3นางสาว วรีพันธ์ บุญชดเกษตรกรรม
4นางสาว จริยา อาจหาญเกษตรกรรม
5นางสาว ธิดารัตน์ วราพุฒเกษตรกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว นริสรา เพียซ้ายปวช.
2นางสาว ศุภกานต์ ปิ่นพันธ์ปวช.
3นางสาว ณัฐวรา ลอนจันทึกปวช.
4นางสาว ณัชชา โพธิ์ทองปวช.
5นาย ปรีดา ยิ้มโกทับปวช.
6นาย สุรพล นาคาม้วนหางปวช.
7นางสาว วรกมล จะดอมปวช.
8นางสาว ชลิตา วิงสันเที๊ยะปวช.
9นางสาว ณิชนันทร์ เชิดกรปวช.
10นางสาว วรรณวิษา อินต๊ะปวช.

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปริมาณของสารให้ความคงตัวที่เหมาะสมต่อผลิตภัณฑ์ซุปข้าวโพดหวาน และศึกษาระยะเวลาที่เหมาะสมในการโฮโมจิไนส์ผลิตภัณฑ์ซุปข้าวโพดหวาน สารให้ความคงตัวที่ใช้คือ xanthan gum ที่ความเข้มข้น 4 ระดับคือ 0%, 0.05%, 0.1% และ 0.2% จากผลการทดลองพบว่า xanthan gum 0.2% มีดัชนีการแยกชั้นน้อยที่สุด จึงมีความคงตัวสูงสุด การทดสอบทางประสาทสัมผัสพบว่าผู้ทดสอบชิมให้คะแนนความชอบรวมในผลิตภัณฑ์ที่เติม xanthan gum 0.1% สูงสุด ที่ระดับความชอบปานกลางถึงชอบมาก การโฮโมจิไนส์ที่ระยะเวลา 10 นาที ที่ความเร็วรอบ 8000 รอบ/วินาที ได้ผลิตภัณฑ์ซุปข้าวโพดที่ข้นและเนียนมากขึ้น มีคะแนนการทดสอบทางประสาทสัมผัสสูงกว่าระยะเวลาอื่นๆ

คุณลักษณะ / ประโยชน์

ผลิตภัณฑ์ซุปข้าวโพด ทำจากข้าวโพดหวาน เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปพร้อมรับประทาน สามารถเก็บรักษาได้ที่อุณหภูมิห้อง รับประทานได้ทุกเพศทุกวัย บรรจุในขวดแก้วใส ขนาด
เป็นผลิตภัณฑ์ซุปข้าวโพดหวานที่รับประทานได้ทุกเพศทุกวัย เป็นอาหารฉุกเฉินในยามจำเป็นและยามขาดแคลน

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.
ว-สอศ-2
ว-สอศ-3
ภาคผนวก