คนละครึ่ง (Smart walk)

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการดอนตาล

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์ (ด้านการป้องกันโรคติดต่อ)

บทคัดย่อ

วิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของเครื่องฝึกเดิน “คนละครึ่ง” สำหรับกายภาพบำบัดผู้ป่วยโรคหลอดเลือดในสมองตีบ และประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งาน ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ กลุ่มผู้ป่วยโรคหลอดเลือดในสมองตีบ ประชาชนทั่วไป บุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 30 คน เป็นสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบกลุ่มเฉพาะเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ แบบประเมินคุณภาพ และแบบประเมินความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในงานวิจัยวิเคราะห์ข้อมูลด้วย ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากการทดสอบประสิทธิภาพการใช้งานโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพบว่า เครื่องฝึกเดินนี้สามารถให้งานได้จริงมีคุณภาพเฉลี่ย 94% ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์หรือสมมติฐานที่ตั้งไว้ คือ ≥80% ผลการประเมินความพึงพอใจรวมอยู่ในระดับ ดี คือค่าเฉลี่ย 4.27

คุณลักษณะ / ประโยชน์

เป็นเครื่องกายภาพบำบัดสำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดในสมองตีบ หรืออัมพาตครึ่งซีก ช่วยลดปัญหาภาวะโรคแทรกซ้อน แผลกดทับ การติดเชื้อและปัญหาสุขภาพจิตต่างๆ ที่อาจเกิดจากการนอนติดเตียง
1. เป็นนวัตกรรมเครื่องมือแพทย์ สำหรับกายภาพบำบัดผู้ป่วยโรคหลอดเลือดในสมองตีบ ที่มีราคาถูกมีคุณภาพและสามารถใช้งานได้จริง
2. เป็นเครื่องมือทางการแพทย์ สำหรับใช้ในโรงพยาบาลทั่วไป ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพตำบลและชุมชนได้

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ประสิทธิ์ พิกุลหอมอุตสาหกรรม
2นาย กฤษดา พาระอุตสาหกรรม
3นางสาว กรุณา อึ้งเสถียรพินิจสามัญ
4นาย นิพนธ์ พระสว่างอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว สุกัณฑ์ญา อุทโทปวช.
2นาย รักมิตร เพชรก้อนปวช.
3นาย เฉลิมเกียรติ ผิวเหลืองปวช.
4นาย ณัฐพล ท้าวลาปวช.
5นาย จิตรกร สุทโธปวช.
6นาย ภานุศักดิ์ ใจตรงปวช.
7นาย ขจรศักดิ์ คำวงษ์ปวช.
8นางสาว สุธาทิพย์ โสดกปวช.
9นาย จิติศักดิ์ อุณวงศ์ปวส.

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.ภาค
ว-สอศ-2-
ว-สอศ-3-
ภาคผนวก-