ฟาร์มเลี้ยงปูนา

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย กิตติชัย แซ่ตั้งอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ศุภชัย วงษ์สิงห์ปวส.
2นาย กณวรรธน์ ปรึกษาปวส.

วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ (Mini Smart Farms)

บทคัดย่อ

ผลการทดสอบฟาร์มเลี้ยงปูนาซึ่งมีการทำงานปรับสภาพแวดล้อมอัตโนมัติและสั่งงานผ่านแอพพิเคชั่นเมื่อทดลอง 3 สถานที่ สามารถใช้งานได้จริงตามปกติและจากการทดสอบความพึงพอใจ ทั้งหมด 3 ที่มีต่อฟาร์มเลี้ยงปูนาพบว่าผู้ทดลองที่ได้ทดลองใช้งานส่วนใหญ่เห็นว่า ฟาร์มเลี้ยงปูนาใน ด้านออกแบบมีผลการประเมินในระดับดี การใช้วัสดุผลิตฟาร์มเลี้ยงปูนามีผลการประเมินในระดับดีมาก และประสิทธิภาพการเช็คจำนวนยอดนั้นทำงานได้อย่างเที่ยงตรงผลการประเมินในระดับดีมาก

คุณลักษณะ / ประโยชน์

1 ฟาร์มเลี้ยงปูนา สามารถปรับอุณหภูมิได้อัตโนมัติ
2 ฟาร์มเลี้ยงปูนา แจ้งเตือนผ่านแอพพิเคชั่น
1 ฟาร์มเลี้ยงปูนา ช่วยอำนวยความสะดวกได้
2 ฟาร์มเลี้ยงปูนา ช่วยเพิ่มยอดขายได้มากขึ้น

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.ภาค
ว-สอศ-2-
ว-สอศ-3-
ภาคผนวก--