อุปกรณ์คล้องเชือกในที่สูง

วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างอุปกรณ์คล้องเชือกในที่สูง ผู้วิจัยได้ทำการทดสอบอุปกรณ์คล้องเชือกในที่สูง ปรากฏว่าสามารถได้จริง จากการทดลองพบว่า อุปกรณ์คล้องเชือกในที่สูง สามารถใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ

คุณลักษณะ / ประโยชน์

จากข้อมูลการทำแบบสอบถามความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่ทดสอบการใช้งานอุปกรณ์คล้องเชือกในที่สูง ได้ประเมินแบบสอบถามและสามารถสรุปได้ดังนี้ สรุปผลจากแบบประเมินความคิดเห็นของผู้ประเมิน ระดับความคิดเห็นโดยรวมได้ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.31 ซึ่งอยู่ในช่วงระดับเกณฑ์ ดี และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เท่ากับ 0.56 ไม่เกิน 1.00 แสดงว่าผู้ประเมินมีระดับความคิดเห็นในระดับเกณฑ์ดี
เพื่อออกแบบและสร้างอุปกรณ์คล้องเชือกในที่สูง
เพื่อตอบสนองความต้องการด้านเทคโนโลยีด้านการประกอบอาชีพ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย อนุชา บูราณรูปอุตสาหกรรม
2นาย วุฒิไกร โสระธิวาอุตสาหกรรม
3นาย ชาติชาย หัวดอนอุตสาหกรรม
4นาย บุญญฤทธิ์ ดอกบัวอุตสาหกรรม
5นาย จักรพรรณ ธรรมคำอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ภูวรินทร์ บูราณรูปปวช.
2นาย ทยากร ประสพสุขปวช.
3นางสาว ศิรดา ประสพสุขปวช.
4นางสาว พิชญธิดา คำมูลศรีปวช.

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.ภาค
ว-สอศ-2-
ว-สอศ-3-
ภาคผนวก-