ชุดควบคุมโรงเรือนไก่แบบปิดอัจฉริยะ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย สัตยา นันดีอุตสาหกรรม
2นางสาว วรางคณา บุญส่งอุตสาหกรรม
3นาย เพชร ตันสังวรณ์อุตสาหกรรม
4นาย อนุชิต สิงห์จันทร์อุตสาหกรรม
5นาย ปรีชา หงส์ผาแก้วอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย อุดมการณ์ สุริยาประภาปวส.
2นางสาว ศิริรัตน์ แสนพรมปวส.
3นางสาว ฐาปนี แสนนอกปวส.
4นาย ภาณุวัฒน์ จงอ่อนกลางปวส.

วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ (Mini Smart Farms)

บทคัดย่อ

เนื่องจากในปัจจุบันเทคโนโลยีระบบ Internet of things (IOT) มีการใช้งานกันอย่างแพร่หลายไม่ว่าจะเป็นทางด้านอุตสาหรรมต่างๆและเกษตรกรรมทั่วไปในหลายๆรูปแบบ ช่วยให้กลุ่มผู้ใช้งานสามารถนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ โดยสามารถควบคุมและมีระบบแจ้งเตือนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไร้สายได้ทั่วโลก ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงได้นำเทคโนโลยีดังกล่าวมาออกแบบการทำงานเพื่อใช้ควบคุมระบบโรงเรือนไก่แบบปิดเพื่อช่วยให้เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่โรงเรือนปิดสามารถควบคุมการทำงานของระบบ น้ำแผงทำความเย็น ระบบแสงสว่าง ระบบพัดลมดูดอากาศฟาร์ม ระบบน้ำ และระบบแจ้งเตือนพัดลมดับแบบแยกอิสระ โดยใช้ Smart Phone ในการควบคุมและแจ้งเตือนไปยัง Application Line ของผู้ใช้งาน

คุณลักษณะ / ประโยชน์

1.สามาาถควบคุมการทำงาน เปิด-ปิด พัดลมระบายอากาศและอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆภายในฟร์ามได้ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไร้สายได้ทั่วโลก
2.สามารถ เปิด-ปิด อุปกรณ์ไฟฟ้าของโรงเรือนผ่าน Application ฺBlynk หรือแบบแมนนวลที่ตัวเครื่องได้
3.มีระบบแจ้งเตือนพัดลมดับและส่งสัญญาณแจ้งเตือนไปยังผู้ใช้งานผ่าน Application Line
1.ได้ชุดควบคุมโรงเรือนไก่แบบปิดอัจฉริยะและสามารถนำไปใช้งานได้จริง
2.เพื่อช่วยให้ผู้เลี้ยงไก่โรงเรือนปิดสามารถสั่งการและควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าของโรงเรือนได้สะดวกสบายยิ่งขึ้น
3.สามารถตรวจสอบการทำงานของระบบพัดลมดูดอากาศและแจ้งเตือนเมื่อพัดลมดับ

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.ภาค
ว-สอศ-2-
ว-สอศ-3-
ภาคผนวก-