SISAT Library System

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว เรวดี อะมินรัมย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2นาย บวรศักดิ์ โสดาธาตุเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ไชยภัทร สุมงคลปวส.
2นางสาว ปิยศิริ แตงกัวรัมภ์ปวส.
3นางสาว จุรีมาศ เทียมจิตรปวส.

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว (Software & Embedded System Innovation)

บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่อง SISAT Library System ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาระบบ SISAT Library System 2) เพื่อลดระยะเวลาการทำงานของเจ้าหน้าที่ในการยืม – คืน หนังสือ 3) เพื่อตรวจสอบตัวตนผู้เข้าใช้บริการห้องสมุด วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบ ผลการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้ใช้งาน SISAT Library System ความพึงพอใจทั้งหมดอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาทั้ง 3 ด้าน พบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านคุณค่าของอุปกรณ์ มีค่าเฉลี่ย 4.78 รองลงมาคือ ด้านความเหมาะสมของอุปกรณ์ มีค่าเฉลี่ย 4.58 และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดคือ ด้านการนำไปใช้ประโยชน์ มีค่าเฉลี่ย 4.50 เมื่อพิจารณารายละเอียดแต่ละข้อ พบว่ารายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ตรวจสอบตัวตนผู้เข้าใช้บริการห้องสมุดวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ มีค่าเฉลี่ย 4.88 รองลงมาคือ อุปกรณ์ที่ใช้มีราคาถูก มีค่าเฉลี่ย 4.86 และรายการที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดคือ อุปกรณ์ที่ใช้มีความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ย 4.32

คุณลักษณะ / ประโยชน์

ระบบ SISAT Library System จัดทำขึ้นมาเพื่อลดความซ้ำซ้อน แก้ปัญหาการล่าช้าและเสียเวลา ในการจัดเก็บข้อมูลการยืม - คืนหนังสือ และการตรวจสอบผู้เข้ามาใช้บริการในห้องสมุดวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
1. สามารถลดระยะเวลาการทำงานของเจ้าหน้าที่ในการยืม คืนหนังสือ
2. สามารถตรวจสอบผู้ใช้งานได้อย่างรวดเร็ว และรายงานเป็นเอกสารได้

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.ภาค
ว-สอศ-2-
ว-สอศ-3-
ภาคผนวก-