เครื่องเพิ่มประสิทธิภาพโซล่าเซลล์ด้วยซุปเปอร์คาปาซิเตอร์

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย อนันท์ ถุงน้ำคำอุตสาหกรรม
2นาย เฉลิม พิเมยอุตสาหกรรม
3นาย สวัสดิ์ ปาปะเกอุตสาหกรรม
4นาย วิทยา ชมภูมาศอุตสาหกรรม
5นางสาว เยาวลักษณ์ พิมพ์ทองอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ฐานิกา วิชพลปวช.
2นาย กฤษณะ กระลามปวช.
3นาย กิตติวินท์ พันธ์สำโรงปวช.
4นาย ญาณภัทร นิวาสวงศ์ปวช.
5นาย วงศธร จันทะบาลปวช.
6นาย รณกร พลตรีปวช.
7นางสาว มนัสนันท์ นามปัญหาปวช.
8นางสาว พรชุดา บิลชัยปวส.

วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

บทคัดย่อ

เนื่องจากพลังงานแสงอาทิตย์สามารถนำมาผลิตไฟฟ้าได้ โดยใช้โซล่าเซลล์ในการผลิตพลังงานไฟฟ้า การผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์จะแปรผันตามสภาพอากาศ ที่มีความเข้มของแสงอาทิตย์ เมื่อความเข้มของแสงอาทิตย์สูงในการใช้งานขับโหลดโดยตรง สามารถขับโหลดได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่หากความเข้มของแสงต่ำจะผลิตพลังงานได้น้อย หรืออาจจะไม่สามารถผลิตพลังงานได้ จึงไม่สามารถขับโหลดได้โดยตรง ดังนั้นคณะผู้จัดทำจึงสร้างเครื่องเพิ่มประสิทธิภาพโซล่าเซลล์ด้วยซุปเปอร์คาปาซิเตอร์ เพื่อสามารถเพิ่มประสิทธิภาพของโซล่าเซลล์ในการใช้งานในสภาพอากาศที่มีความเข้มของแสงต่ำและในขณะมีเมฆบดบังแสงอาทิตย์ สามารถทำงานได้

คุณลักษณะ / ประโยชน์

เครื่องเพิ่มประสิทธิภาพโซล่าเซลล์ด้วยซุปเปอร์คาปาซิเตอร์ สามารถเพิ่มประสิทธิภาพของโซล่าเซลล์ในการใช้งานในสภาพอากาศที่มีความเข้มของแสงต่ำและในขณะมีเมฆบดบังแสงอาทิตย์ สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง
1. ได้เครื่องเพิ่มประสิทธิภาพโซล่าเซลล์ด้วยซุปเปอร์คาปาซิเตอร์สามารถใช้งานได้จริง
2. ได้ศึกษาปริมาณแรงดันไฟฟ้าที่เครื่องเพิ่มประสิทธิภาพโซล่าเซลล์ด้วยซุปเปอร์คาปาซิเตอร์
3. ได้ทราบถึงประสิทธิภาพในการทำงานของเครื่องเพิ่มประสิทธิภาพโซล่าเซลล์ด้วยซุปเปอร์คาปาซิเตอร์
4. นำไปเผยแพร่กับสวนสาธารณะต่างๆเพื่อช่วยให้เป็นพลังงานทดแทน

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.ภาค
ว-สอศ-2-
ว-สอศ-3-
ภาคผนวก-