ลายเส้นหัตถศิลป์ถิ่นสาเกตุนคร (Saket Nakhon Handicraft Lines)

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ภรตพงษ์ นามนนวลอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
2นางสาว ศิษฎานุช อุทธาสามัญ
3นางสาว อรพรรณ จรรยาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
4นางสาว มยุรี คำโสภาสามัญ
5นางสาว นิภาพร พหลทัพพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย อานนท์ กล้าหาญปวช.
2นางสาว ลอองทิพย์ คล่องแคล่วปวช.
3นาย ธีรศักดิ์ ศิริวาลย์ปวช.
4นางสาว ทานตะวัน สว่างวงค์ปวช.
5นางสาว วิมล ขอนแก่นปวช.
6นางสาว วิศรุตา แจ่มใสปวช.
7นางสาว นันทวัน พลเยี่ยมปวช.
8นางสาว จิราวรรณ ตาลพรศรีปวช.
9นางสาว ณัชญา พลเยี่ยมปวช.
10นางสาว พรทิพย์ สังฆะมณีปวช.

วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

บทคัดย่อ

หัตถศิลป์ลายเส้น ลายรดน้ำของไทยที่มีมาแต่โบราณซึ่งปัจจุบันหาชมได้ค่อนข้างยาก จึงทำให้เด็กสมัยปัจจุบันไม่รู้จักหัตถศิลป์ลายเส้น ลายรดน้ำ ที่เป็นเอกลักษณ์และภูมิปัญญาของไทยที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้ เพื่อสืบสาน พัฒนา ต่อยอดงานหัตถศิลป์ของไทย ผ่านฝีมือของคนรุ่นใหม่ที่นับวันจะถอยห่างจากงานหัตถศิลป์ ลายเส้นหัตถศิลป์ถิ่นสาเกตุนคร ก็ถือเป็นการพัฒนาต่อยอดงานฝีมือเช่นกัน ด้วยการใช้น้ำหมึกจากธรรมชาติ ที่ได้จากผลมะเกลือ ตะโก และน้ำใบมะละกอ ที่มีความเข้มข้นพิเศษ ยึดติดบนกระจกของชิ้นงานหัตถศิลป์ได้ดี ทนทานมากยิ่งขึ้นนคร เพื่อเป็นของฝากของที่ระลึกประจำจังหวัดร้อยเอ็ด

คุณลักษณะ / ประโยชน์

ลายเส้นหัตถศิลป์ถิ่นสาเกตุนคร คือ ผลิตภัณฑ์ที่ใช้สีหมึกจากวัตถุดิบธรรมชาติ ที่มีการนำผลมะเกลือ ตะโก และน้ำใบมะละกอ ที่มีความเข้มข้นพิเศษ ยึดติดบนกระจกของชิ้นงานหัตถศิลป์ได้ดี ทนทานมากยิ่งขึ้น
เป็นของฝากของที่ระลึก ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด มีราคาถูก กะทัดรัด

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.ภาค
ว-สอศ-2-
ว-สอศ-3-
ภาคผนวก-