กระยาสารทน้ำพริกตาแดง

วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ กระยาสารทน้ำพริกตาแดง มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาสูตรกระยาสารทน้ำพริกตาแดง 2) เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์กระยาสารทน้ำพริกตาแดงต่อการยอมรับของผู้บริโภค กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษาปวช.และปวส. ในเขตวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร จำนวน 30 คน โดยการสุ่มโดยความบังเอิญ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ ได้แก่ 1.) ผลิตภัณฑ์กระยาสารทน้ำพริกตาแดง 3) แบบสอบถามความพึงพอใจ ค่าสถิติที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

คุณลักษณะ / ประโยชน์

กระยาสารทน้ำพริกตาแดง เป็นผลิตภัณฑ์อาหารว่าง ประเภทขนมขบเคี้ยว ที่มีรสชาติของน้ำพริกตาแดง
กระยาสารน้ำพริกตาแดง มีส่วนผสมของธัญพืชมากก่วา 5 ชนิด มีประโยชน์ต่อร่างกาย

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว วิไลวรรณ ศรีวิชาคหกรรม
2นางสาว เสาวรี สุพาคหกรรม
3นาย เจษฎา ว่องไวคหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ธนากร แก้วดีปวส.
2นางสาว นภัทรสร เฉลิมพงษ์ปวส.
3นางสาว ตติยา ทวีโครตปวส.
4นางสาว ปิยวรรณ ทวีโคตรปวส.
5นาย กันย์ดนัย สัตย์ซื่อปวส.
6นางสาว ชลธร เหล่าจุมพลปวส.
7นางสาว จิรนันท์ ชูรสปวส.
8นาย อภิวัฒน์ เกี้ยงเก่าปวส.
9นางสาว นิดธิดา พรมเสนปวส.

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.ภาค
ว-สอศ-2-
ว-สอศ-3-
ภาคผนวก-