เครื่องกรอและตีเกลียวไหมอัตโนมัติ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย สุพงศ์สิทธิ์ สมัครสมานอุตสาหกรรม
2นาย ธนกร สุขส่งอุตสาหกรรม
3นาย ชาญณรงค์ ไชยนราอุตสาหกรรม
4นาย ปรีชา พุทธเสนอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ภาสกร สินไทยปวส.
2นาย อัครพงษ์ ระยับศรีปวส.
3นาย วีระชัย สารมิตรปวส.

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

จากปัจจุบันประชาชนในชุมชนมีอาชีพทำนาและอีกอาชีพเสริมของชุมชน คือ การทอผ้าไหมซึ่งเป็นการนำเอาภูมิปัญญาดังเดิมมาผลิตเป็นเส้นไหมโดยมีกระบวนการผลิตโดยการสาวไหมจากรังไหมมาเป็นเส้นไหม จากนั้นนำไหมที่ได้มาทำการย้อมสีตามกรรมวิธีพื้นเมืองนั้น ๆ หรืออาจใช้สีเคมีย้อม เมื่อได้เส้นไหมที่ผ่านกระบวนการย้อมตามต้องการแล้วก็จำนำเส้นไหมเข้ากระบวนการทอซึ่งในกระบวนการทอมีหลายขั้นตอน ประกอบด้วย การค้นไหม การมัดลายไหม(การมัดหมี่) การเข้าหัวม้วน 2 ตะกอ และ 3 ตะกอ การตีเกลียว กรอไหมทอ ฯลฯ โดยกระบวนการทอไหมยังต้องใช้แรงงานคนเป็นส่วนใหญ่ เพื่อลดการเมื่อยล้าของร่างกายและเพิ่มจำนวนการกรอไหมและตีเกลียวไหม ผู้จัดทำโครงการจึงมีแนวคิดที่จะมีการพัฒนารูปแบบดั้งเดิมในการกรอไหมและตีเกลียวไหมด้วยมือ ครั้งละ 1 หลอด เพิ่มเป็น 4 หลอด โดยการใช้เครื่องแทน

คุณลักษณะ / ประโยชน์

1. เครื่องกรอและตีเกลียวไหมอัตโนมัติมีวงล้อใส่ไหมที่ผ่านกระบวนการย้อมมาแล้วจำนวน 4 วงล้อ
2. ขนาดเครื่องกรอไหมและตีเกลียวไหมอัตโนมัติความกว้าง 70 เชนติเมตร ยาว 104 เชนติเมตร สูง147 เชนติเมตร
3. วงล้อใส่ไหมจำนวน 4 วงล้อ ขนาด 75 เชนติเมตร วัสดุเหล็กโดยแบ่งจุดรองรับเป็นเหล็กเส้น
ลวดขนาด 3.2 มิลลิเมตรเพื่อรองรับเส้นไหม 6 จุด ในแต่ละวงล้อ
4. ขนาดหลอดกรอไหมและตีเกลียว ความโต 1.9 เชนติเมตร ยาว 12 เชนติเมตร
5. หลอดกรอไหม จำนวน 4 หลอด ในการกรอแต่ละครั้ง
6. หลอดตีเกลียวไหม จำนวน 8 หลอดคละสี
7. เครื่องกรอและตีเกลียวไหมอัตโนมัติสามารถกรอและตีเกลียวได้พร้อมๆกันครั้งละ 4 หลอด
1. ได้เครื่องกรอไหมและตีเกลียวไหมอัตโนมัติสำหรับท้องถิ่นและชุมชน จำนวน 1 เครื่อง
2. นักศึกษา ได้รับความรู้และกระบวนการทำงานอย่างเป็นระบบ
3. ช่วยลดขั้นตอนกระบวนการกรอไหมและตีเกลียวไหมและได้เส้นไหมที่มีคุณภาพ
4. เป็นแนวทางในการพัฒนาไปสู่อุตสาหกรรมในครัวเรือนและชุมชนต่อไป

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.
ว-สอศ-2
ว-สอศ-3
ภาคผนวก-