เครื่องผลิตกระเบื้องมุงหลังคา SMEs Roof Tile Forming Machine for Small and Medium Enterprise

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ของงานวิจัยเรื่อง “เครื่องผลิตกระเบื้องมุงหลังคา SMEs” คือ เพื่อออกแบบ พัฒนา ประเมินประสิทธิภาพการใช้งาน และประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างต่อเครื่องผลิตกระเบื้องมุงหลังคา SMEs ผลกาวิจัยพบว่า ผู้ทรงคุณวุฒิ,ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ และด้านวิศวกรรม มีความเห็นต่อการออกแบบเครื่องฯโดยรวมทุกด้านที่ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 4.50 และ 0.33 ประสิทธิภาพการในการทำงานของเครื่องฯ สามารถผลิตกระเบื้องมุงหลังคาได้จำนวน 2 ชิ้นต่อนาที ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เชี่ยวชาญ นักพัฒนาชุมชน ด้านกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และด้านการตลาด ตามหลัก 4P มีความเห็นที่ระดับมาก มีค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 4.31 และ0.57 ความเห็นตามหลัก 4C ที่ระดับมาก มีมีค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 4.19 และ0.28 ตามลำดับ

คุณลักษณะ / ประโยชน์

เครื่องผลิตกระเบื้องมุงหลังคา SMEs เป็นเครื่องขึ้นรูปกระเบื้องมุงหลังคาคอนกรีตแผ่นเรียบ ตามมาตรฐานโดยอิงจากมาตรฐานของ บริษัท SCG สามารถขึ้นรูปกระเบื้องที้งที่เป็นซีเมนต์ หรือวัสดุซีเมนต์ ผสมวัสดุชีวภาพ หรือขยะรีไซเคิลโดยอาศัยแรงกดอัดที่มีต้นกำลังจากไฮดรอลิกส์ มีกำลังการผลิต 50 ชิ้นต่ิชั่วโมง
ใช้ขึ้นรูปกระเบื้องมุงหลังคาชนิดแผ่นเรียบ ได้ทั้งส่วนผสมที่เป็นมอตาร์ หรือส่วนผสมที่เป็นมอตาร์กับวัสดุชีวภาพ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว อัจฉราวดี สันตพันธ์สามัญ
2นาย จิรโรจน์ เลิศธนเปี่ยมสุขอุตสาหกรรม
3นางสาว สุจีรา วิชาชาติสามัญ
4นาย จำเริญ ทอนบุญมาอุตสาหกรรม
5นาย ชาญณรงค์ ไชยนราอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว น้ำฟ้า อินทร์งามปวส.
2นาย ธนาวุฒิ นามขันธ์ปวส.
3นาย วิชา เกษสุภะปวส.
4นาย วัชระ นรชาญปวส.
5นาย พิเชษฐ์ ไชยโยปวส.
6นาย ภัทรพงศ์ สาระวัลปวส.
7นาย อัฐพล เถระพันธ์ปวส.
8นางสาว อารียา ดงกลางปวส.
9นาย สุภาวรรณ อักสรปวส.
10นาย ธนประกฤษธิ์ ทองพันช่างปวส.

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.
ว-สอศ-2
ว-สอศ-3
ภาคผนวก