หม่าล่าสมุนไพร

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว จุฑาวรรณ สุขสงวนพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นางสาว กัญญณัฎฐ์ บัวงามพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นางสาว กัญฐณา โสมประโคนพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นาย พงษ์ศักดิ์ วงษ์ชมภูพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5นางสาว มนัสชนก กองพิลาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ธนภรณ์ ลีลาปวช.
2นางสาว ศศิธร เจริญภูมิปวช.
3นางสาว จารวี แก้วภาพปวช.
4นางสาว พรพิมล ด้วงรักษาปวช.
5นางสาว วรันธร จันทร์เรืองปวช.
6นางสาว ธิดากานต์ รักถาวรปวช.
7นางสาว สิริมา วงกรตปวช.
8นางสาว ปรียา ปานสุวรรณปวช.
9นางสาว รัตนาวดี กลิ่นหอมปวช.
10นางสาว อรอุมา อยู่สุขปวช.

วิทยาลัยเทคนิควังน้ำเย็น

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

หม่าล่าสมุนไพร จัดทำขึ้นตามวัตถุประสงค์ 1) เพื่อการผลิตและจำหน่ายหม่าล่าสมุนไพร 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อหม่าล่าสมุนไพร วิธีดำเนินงานโดยใช้กลุ่มตัวอย่างประชาชนทั่วไปที่มีอายุ 15 ปี ขึ้นไปเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม วิธีการรวบรวมข้อมูล คือ 1) ผู้วิจัยทำการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการแจกแบบสอบถามประชากรที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 100 ตัวอย่าง คณะผู้จัดทำโครงการผลิตและจำหน่ายหม่าล่าสมุนไพร ได้คิดค้นวิธีการทำซอสที่ใช้วัตถุในท้องถิ่น และไม่ต้องสั่งพริกของจีนมาทำ ลดต้นทุนและปรับรสชาติให้ถูกปากคนไทยไม่มีสารปนเปื้อน ปลอดภัยและสะอาดถูกหลักอนามัย จากผลการวิจัยปรากฏว่า มีความพึงพอใจ ต่อผลิตภัณฑ์หม่าล่าสมุนไพร

คุณลักษณะ / ประโยชน์

หม่าล่าสมุนไพรใช้สมุนไพรไทยก็คือมะแขว่นที่ได้นำมาผลิตซอสหม่าล่าสมุนไพรในครั้งนี้เพื่อลดต้นทุนในการผลิตอีกทั้งยังสามารถนำไปปรับใช้ได้หลายเมนู เช่น น้ำซุปชาบู ซอสปิ้งย่างและเป็นซอสปรุงรสในการประกอบอาหารได้อีกหลายเมนู
1. ได้ซอสหม่าล่าที่มีวัตถุดิบจากในไทย
2. นำมาประกอบเป็นอาชีพเสริมเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนและครอบครัว
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อหม่าล่าสมุนไพร

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.ภาค
ว-สอศ-2-
ว-สอศ-3-
ภาคผนวก-