เครื่องกรอและตีเกลียวไหม 2 in 1

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1ว่าที่ ร.ต. วรพล แปลนนาคสินอุตสาหกรรม
2นาย ปรีชา พุทธเสนอุตสาหกรรม
3นาย ชาญณรงค์ ไชยนราอุตสาหกรรม
4นาย นพดล สิ้นทุกข์อุตสาหกรรม
5นางสาว พิมพ์พัชชา แก้วมหาวงศ์สามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย พนมกร คำทูลปวส.
2นาย ทนงค์ศักดิ์ แก่นทิพย์ปวส.
3นาย วสุธร รุ่งเรืองปวส.
4นางสาว อเรนน่า จันทร์ศิลป์ปวส.
5นาย ภานุเดช โสมสัยปวส.
6นางสาว ศิริวรรณ บุญมีปวส.

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

ปัจจุบันจังหวัดศรีสะเกษ มีกลุ่มทอผ้าไหม จำนวน 361 กลุ่ม โดยแต่ละกลุ่มนั้นจะมีเอกลักษณ์ในการทอ การย้อมสี ที่แตกต่างกัน โดยผลิตออกมาเป็นผลิตภัณฑ์สินค้า เช่น ผ้าคลุมไหล่ ผ้าไหม เสื้อ ผ้าพันคอ และอีกมากมาย ซึ่งเป็นที่นิยมอย่างมากในจังหวัดศรีสะเกษ ชาวบ้านจึงถือเป็นการนำเอาประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นที่สืบต่อกันมาจากบรรพบุรุษ เข้ามาผสมผสาน ต่อยอดเพื่อสร้างมูลค่าสินค้าให้ได้ มาตรฐาน เป็นการส่งเสริมการสร้างงาน พัฒนารายได้ให้กับชุมชน จากการนำภูมิปัญญาและทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์

คุณลักษณะ / ประโยชน์

1.สามารถกรอไหมและตีเกลียวได้พร้อมกัน 3 หลอด
2.สามารถในการทำงานที่เร็วยิ่งขึ้น และมีอัตราทดจากมอเตอร์ รอบชุดเก็บเส้นด้าย 60 รอบต่อนาที ได้เส้นไหม 240 เกลียวต่อ 1 เมตร
1.เพื่มประสิทธิภาพในการทำงาน
2.ช่วยทุ่นแรง และมีชั่วโมงในการทำงานยาวนาน อีกทั้งสามารถควบคุมการทำงานได้
3.ได้เส้นไหมที่ได้เกิดการเรียงเส้นที่สวยงามไม่เกิดตำหนิ พร้อมนำไปผลิตในขั้นตอนต่อไป
4.ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการเสริมประสบการณ์ตรงและสามารถสร้างสรรค์ผลงานที่เกิดประโยชน์ และนำสู่เชิงพาณิชย์ได้
5.ได้เผยแพร่ความรู้และแสดงผลงานด้านวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัย และสาธารณชนในวงกว้าง

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.
ว-สอศ-2
ว-สอศ-3
ภาคผนวก