เครื่องรดน้ำต้นไม้ด้วย Kidbright

วิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว (Software & Embedded System Innovation)

บทคัดย่อ

ในปัจจุบันนี้โลกกำลังเผชิญกับปัญหาภาวะโลกร้อน อันเนื่องมาจากทรัพยากรป่าไม้กำลัง จะหมดไป ดังนั้นทางภาครัฐจึงได้มีการรณรงค์ให้มีการปลูกต้นไม้ซึ่งมนุษย์ในโลกปัจจุบันต้องทำงานจึงไม่มีเวลาในการรดน้ำต้นไม้ จึงทำให้เกิดความคิดที่จะสร้างเครื่องรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวกแก่บุคคลที่รักษ์โลก และเพื่อตอบสนองความต้องการของภาครัฐที่ต้องการให้ ทุกคนช่วยกันรักษาต้นไม้เพื่อลดภาวะโลกร้อน

คุณลักษณะ / ประโยชน์

เครื่องรดน้ำต้นไม้ด้วย kid bright สามารถตั้งเวลารดน้ำต้นไม้ พืชผักต่างๆ ได้ ตามเวลาที่กำหนด 2 ช่วง เช้าและเย็น สามารถเปิดวาร์วน้ำได้ 2 ตัว ในเวลาที่แตกต่างกันเพื่อให้แรงดันน้ำมีระดับที่เท่ากัน สามารถแจ้งเตือนการลดน้ำผ่านโปรแกรม LINE
1.ช่วยอำนวยความสะดวกในการรดน้ำต้นไม้ พืชผักและการเกษตรต่างๆ
2.สามารถตั้งเวลา 2 ช่วงเวลา เช้าและเย็นให้รดน้ำตามที่ต้องการได้

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย สาโรช กล่ำมอญอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ปัทมา จันทะมุทปวช.
2นางสาว วันฟ้าใส ศรีดีปวช.
3นางสาว พิชญ์ชา สารมานิจปวช.
4นางสาว อรญา พันทะระปวช.
5นาย ธราเทพ ยันตะพันธ์ปวช.

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.ภาค
ว-สอศ-2-
ว-สอศ-3-
ภาคผนวก-